Stam Leeuwarden

Laatst bijgewerkt: maandag 24 september 2018 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie JONGSMA - Leeuwarden

 
I.1    N.N. JONGSMA.
Relatie met N.N.
Uit deze relatie:

   1.  m  Nicolaus Cornelius JONGSMA (zie II.1).
   2.  m  Yme JONGSMA (zie II.3).


II.1    Nicolaus Cornelius JONGSMA, mr. goudsmid, geboren ca. 1640, zoon van N.N. JONGSMA (zie I.1) en N.N. Overleden voor 1694.
Op 30-11-1677 keurmeester bij het gilde van goud- en zilversmeden. In 1694 kocht hij een huis aan Over de Kelders (GAL, Groot Consentboek, 292).
Gehuwd op 06-11-1670 te Leeuwarden met Gerrytje Jansen DOUWEROOT.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Cornelius JONGSMA (zie III.1).


II.3    Yme JONGSMA, mr. goudsmid, geboren ca. 1660, zoon van N.N. JONGSMA (zie I.1) en N.N. Overleden voor 1714.
Vermoedelijk een broer van Nicolaus.
Gehuwd op 21-06-1685 te Leeuwarden met Hiske ENCUDIDES.
In 1714 kocht Hiske een huis in de Peperstraat (Groot Consentboek, 254). In 1728 werd nog een woning in de Peperstraat gekocht (Groot Consentboek, 41) en in 1742 een huis aan de Wirdumerdijk (Groot Consentboek, 155).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacobus JONGSMA (zie III.3).


III.1    Cornelius JONGSMA, mr. goud- en zilversmid, stempelsnijder van Friesland, vaandrig (1712), lid van de Leeuwarder vroedschap, schepen van Leeuwarden (1700-1713, 1718-1722, 1742-1744), geboren rond 1671 te Leeuwarden, zoon van Nicolaus Cornelius JONGSMA (zie II.1) en Gerrytje Jansen DOUWEROOT, overleden 00-03-1744 te Leeuwarden.
In 1685 ingeschreven als leerling-goudsmid; in 1698 en 1704 keurmeester van het gilde.
Gehuwd op 03-03-1700 te Leeuwarden met Alegonda Ernst DUYFF, 24 jaar oud, dochter van Ernst Hendriks DUYFF en Trijntje Lieuwes FABER, gedoopt op 04-08-1675 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dr. Nicolaas JONGSMA (zie IV.1).
   2.  m  Ernestus JONGSMA (zie IV.3).
   3.  m  Johannes JONGSMA, goud- en zilversmid, gedoopt op 14-12-1704 te Leeuwarden, overleden 00-00-1782.
Ongehuwd.
   4.  m  Gerrit JONGSMA, gedoopt op 09-05-1706 te Leeuwarden.
   5.  v  Trijntje JONGSMA, gedoopt op 04-12-1709 te Leeuwarden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-02-1737 te Leeuwarden met Pieter KOUMANS, stads- en boekdrukker.
   6.  m  Cornelis JONGSMA, gedoopt op 27-05-1712 te Leeuwarden, begraven op 11-05-1768 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 10-02-1745 te Rotterdam, ten huize van de bruid. Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-03-1745 te Rotterdam met Elisabeth HOPE, geboren ca. 1715, begraven op 25-08-1770 te Rotterdam.
   7.  v  Gerritje JONGSMA, gedoopt op 25-08-1715 te Leeuwarden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-07-1742 te Jelsum met Bernardus VENEKAMP, predikant.
   8.  v  Alegonda JONGSMA, gedoopt op 20-02-1718 te Leeuwarden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-09-1745 te Marssum met Johan Emanuel DUPELIUS, bode van de stad Leeuwarden.


III.3    Jacobus JONGSMA, mr. zilversmid (1707-1726), vaandrig en vroedsman, schepen (1712-1720 en 1721-1724), zoon van Yme JONGSMA (zie II.3) en Hiske ENCUDIDES, gedoopt op 21-03-1686 te Leeuwarden.
Als leerling geboekt in 1697. In 1710 kocht hij een huis aan Het Nauw (Groot Consentboek, 77).
Stadszilver.
Het Stadszilver van Leeuwarden bestond uit 18 stel lepels, vorken en messen, benevens twee groentelepels en twee vischscheppen. Alles met stadswapen. 6 lepels en vorken zijn gemaakt door Jacobus Jongsma in 1723, 8 paar door dezelfde in 1724 en nog een paar door hem in 1725.
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 03-01-1939.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-11-1711 te Leeuwarden met Baukje STERRINGA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hiske JONGSMA, gedoopt op 19-08-1712 te Leeuwarden.
   2.  v  Gertje JONGSMA, gedoopt op 17-04-1715 te Leeuwarden, overleden op 06-05-1789 op 74-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18-05-1738 te Leeuwarden met Eijso ANDELES, koopman, geboren 00-08-1716, overleden op 23-08-1751, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd (2) met Jacobs CHEVALIER, geboren 00-00-1728, overleden op 08-08-1786, begraven te Leeuwarden.
   3.  v  Anna JONGSMA, gedoopt op 23-10-1718 te Leeuwarden.


IV.1    Dr. Nicolaas JONGSMA, advocaat; arr. 1734 als assistent; 1738 onderkoopman en Eerste Klerk Raad van Justitie; 1750-1752 gouverneur van Amboina, zoon van Cornelius JONGSMA (zie III.1) en Alegonda Ernst DUYFF, gedoopt op 10-11-1702 te Leeuwarden, overleden op 27-01-1752 op 49-jarige leeftijd.
Akte nummer gg129-48 1744-05-04; Hypotheekboeken d.d. 1744-05-04.
Samenvatting:
Anna Bonnema, op de Gragtswal, buiten Leeuwarden en mr. Nicolaus Jongsma, raad fiscaal van het Nederlands India, te Batavia, echtelieden. 1743 December 11. Coopbrieff geregistreerd, terzake het kopen van een huisinge en hovinge, staande en gelegen bij de Ossekop, en van een paerdenstal en wagenhuis, gelegen in de Oosterstraat binnen Leeuwarden. Gekocht van Anna Sophia de Gramberringen, weduwe van Sioerd van Molenschot, in leven overste luitenant, binnen Leeuwarden, voor 4500 goudguldens.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-08-1728 te Stiens met Anna BONNEMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Baukje JONGSMA, gedoopt op 30-03-1729 te Leeuwarden.


IV.3    Ernestus JONGSMA, apotheker, zoon van Cornelius JONGSMA (zie III.1) en Alegonda Ernst DUYFF, gedoopt op 02-11-1703 te Leeuwarden.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 19-06-1744 te Rauwerd met Yke Freerks RAUWERDA (Posthuma).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Cornelis JONGSMA (zie V.2).
   2.  m  Benedictus JONGSMA, gedoopt op 05-03-1749 te Leeuwarden.
   3.  m  Benedictus Fredericus JONGSMA (zie V.5).
   4.  v  Anna Clasina JONGSMA, gedoopt op 05-09-1753 te Leeuwarden, overleden op 07-12-1840 om 13.00 uur te Harlingen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes van ASSEN, predikant, geboren rond 1741 te Beetgum, overleden op 15-11-1820.
   5.  v  Alegonda JONGSMA, gedoopt op 07-04-1756 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-12-1780 te Peins met Johannes PLANKMAN, theoloog.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 21-12-1784 te Peins met Willem FOLKERS, predikant.


V.2    Cornelis JONGSMA, predikant, geboren op 16-06-1746 te Leeuwarden, zoon van Ernestus JONGSMA (zie IV.3) en Yke Freerks RAUWERDA (Posthuma), overleden op 07-02-1833 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd.
Bevestigd te Hardegarijp 20-05-1770; 31-05-1772 vertrokken naar Balk; 13-10-1776 naar Appingedam; 13-05-1787 intrede te Leeuwarden; juli 1825 met emeritaat te Leeuwarden.
JONGSMA (Cornelis), geb. te Leeuwarden 16 Juni 1746, overl. te Leeuwarden 7 Febr. 1833, liet zich 22 Sept. 1767 te Groningen inschrijven als student en was predikant te Rijperkerk 1770-72, Balk 1772-76, Appingedam 1776-87, Leeuwarden 1787-1825, toen hij emeritaat ontving. Hij was gehuwd met Jetske Hiddema, overl. 1814. Zijn eenige zoon Ernestus J., lid van de Rechtbank te Leeuwarden, stierf in 1824; diens zoon Cornelis J., geb. 1803, was 1825-53 predikant te Deinum en overleed in 1866.
C. Jongsma Sr. vertaalde prof. J. Ratelband's latijnsche inaugureele rede onder den titel: Inwyings Redenvoering over de Christelyke godsvrugl, den godgeleerden volstrekt noodzakelyk (Leeuw. 1767).
Zie: de Bie en Loosjes, Biogr. Woordenb. van Protest. Godgel. in Ned. IV, 568.
Wumkes.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-01-1773 te Balk met Jetske HIDDEMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tetje JONGSMA, geboren op 07-12-1773 te Balk, overleden op 08-02-1844 om 14.00 uur te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 11-04-1792 te Leeuwarden met Julius VITRINGA COULON, 24 jaar oud, geneesheer, geboren op 29-05-1767 te Leeuwarden, zoon van Aemilius COULON, geneesheer, en Johanna VITRINGA, overleden op 15-08-1843 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd.
COULON (Julius Vitringa), geb. 29 Mei 1767 te Leeuwarden en aldaar gest. 15 Aug. 1843, zoon van den geneesheer Aemelius Coulon en Johanna Vitringa, die hij reeds als knaap door den dood verloor. In plaats van zich in den lakenhandel te begeven, waarvoor zijn vader hem bestemd had, begeerde hij tot groot genoegen van zijn oom en voogd J. Schrader, hoogleeraar te Franeker, dokter te worden. In vier jaar doorliep hij de latijnsche scholen, het laatst onder de leiding van den voortreffelijken rector Valentinus Slothouwer en zag zich steeds de eerste prijzen toegekend. Hij werd 23 April 1783 als student te Franeker ingeschreven, werd aldaar in 1787 tot candidaat in de geneeskunde bevorderd en volgde toen zijn leermeester S.J. Brugmans naar Leiden, waar hij diens onderwijs nog ruim een jaar mocht genieten. 11 Juni 1789 verdedigde hij zijn verhandeling De mutata humorum in regno organico indole a vi vitali vasorum derivanda (Lugd. Bat. 1791) en 20 Juni werd hij te Franeker tot doctor in de geneeskunde bevorderd na verdediging van veertig stellingen, die hem evenzeer tot lof verstrekten als eerstgenoemde verhandeling, die in het Duitsch en Fransch werd vertaald. Hij huwde in 1793 met Tetje Jongsma, vestigde zich als dokter te Leeuwarden en verkreeg zulk een drukke praktijk als zelden een geneesheer ten deel valt. Hij werd in 1801 benoemd tot lid en president der departementale Commissie van Geneeskundig Bestuur, welke betrekking hij tot 1827 met groote kennis en ijver vervulde, daar hij bij herhaald uitgebroken epidemieën dadelijk derwaarts trok om de noodige maatregelen tot hulp en bestrijding te nemen. Hij opende in 1811 in het Theatrum Anatomicum van den Nieuwen toren zijn ontleedkundige lessen op een manlijk lijk, 'wordende tot bijwoning uitgenoodigd de genees- en heelkundigen, gelijk mede alle beminnaren van wetenschappen en een ieder, welke begeerig is 't maaksel van 't menschelijk lichaam van naderbij te leeren kennen.' Toen in 1821 de varkensziekte uitbrak hield hij wekelijks zitting voor de landbouwers om berichten aangaande de epidemie en het door hem voorgeschreven middel in te winnen. Voor den Frieschen landbouw heeft hij veel gedaan door de oprichting van het Friesch Genootschap van proefondervindelijken landbouw, dat weldra 170 leden telde, waarvan hij de ziel was en welks orgaan De Vriend des Vrieschen landmans (1835) hij redigeerde. Hij maakte bovenal zijn kennis en ervaring dienstbaar om verbetering te brengen in de ontwikkeling en gezondheid des volks, in het arm- en gevangeniswezen. In 1839 vierde hij het feest van zijn 50-jarig doctoraat, waarbij hij door zijne ambtgenooten met een zilveren beker werd begiftigd. Hij was lid van het Kon. Ned. Instituut en gaf in het licht: Verhandeling over de ziekte onder de varkens in ons vaderland (Amst. 1824) met goud bekroond: Uittreksel uit het vorige werk (Leeuw. 1824); Een woord aan de Vriesche geneeskundigen over de behandeling der thans in deze provincie heerschende zenuwziekte (Leeuw. 1826); Brief over de cholera in Mengelwerk der Leeuw. Courant, 24 Juli 1832; Over het Reglement omtrent de keuring bij de Nationale militie in Heye's Werken en Meeningen omtrent Geneesk. Staatsregeling 1838, I, afd. 1, 201; Statistiek en geneeskundig Bericht wegens de geborenen en gestorvenen in de prov. Friesland in 1815-28. Met eenige aanmerkingen over de ziekte welke vooral in 1826 aldaar geheerscht heeft (Leeuw. 1837); Antwoord op de vraag: Welke is de beste wijze om kinderen van het tijdstip der geboorte af tot den ouderdom van 1 of 2 jaren, wat het lichamelijke betreft, op te voeden, bekroond door de Maatsch. tot Nut v.h. Alg. (1797); Leerboek voor ouders, vooral voor moeders, over de opvoeding der kinderen in de kraamkamer (1841).
Zijn portret bestaat in steendruk door J.G.L. Rieke.
Zie: Nieuwe Friesche Volksalmanak, 1865, 87-91; De Vrije Fries XXII, 3, 5, 48.
Bron: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel 4, Leiden 1918.
Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 27-05-1967 (Dr. Vitringa Coulon 200 jaar geleden in Leeuwarden geboren).
   2.  m  Mr. Ernestus HIDDEMA JONGSMA (zie VI.3).


V.5    Benedictus Fredericus JONGSMA, predikant, zoon van Ernestus JONGSMA (zie IV.3) en Yke Freerks RAUWERDA (Posthuma), gedoopt op 14-04-1751 te Leeuwarden.
Ondertrouwd op 09-06-1776 te Peins c.a. 3e proclamatie. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-06-1776 te Hindeloopen met Geertruida Maria HESHUSIUS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ernst JONGSMA, cadet bij de marine, geboren op 24-09-1777 te Peins, gedoopt op 26-10-1777 te Peins c.a. Overleden op 14-09-1795 te Azië op 17-jarige leeftijd.
Vertrek VOC Kamer 20-09-1793; aankomst Kaap 29-03-1794; vertrek Kaap 29-03-1794; aankomst Indië 06-07-1794.
Bron: VOC Opvarenden, reg. nr. 6838, pag. 9, bestemming Batavia, akte Amsterdam.
   2.  m  Jellianus Anne van HOITEMA JONGSMA (zie VI.6).
   3.  v  Wilhelmina Rinskia JONGSMA, geboren op 27-09-1780 te Peins, gedoopt op 12-11-1780 te Peins c.a. Overleden op 07-03-1815 te Grave op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerrit KUNST.
   4.  m  Ycko Freerks JONGSMA, gedoopt op 23-06-1782 te Peins, overleden op 21-06-1784 te Peins op 1-jarige leeftijd.
   5.  m  Frederik Hessel JONGSMA, geboren op 06-08-1783 te Peins, gedoopt op 17-08-1783 te Peins c.a.
   6.  m  Joannes JONGSMA, geboren op 15-07-1784 te Peins, gedoopt op 15-08-1784 te Peins, overleden 00-00-1784 te Peins, ongeveer 20 weken oud.
   7.  m  Adrianus Hermanus JONGSMA, geboren op 15-06-1785 te Peins, gedoopt op 03-07-1785 te Peins.
   8.  v  Fokel Berber JONGSMA, geboren op 28-10-1786 te Peins, gedoopt op 29-11-1786 te Peins c.a. Begraven op 03-01-1807 te Alkmaar op 20-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jhr. Johan Pieter de MAUREGNAULT, militair.
   9.  v  Yeke JONGSMA, geboren op 10-10-1788, gedoopt op 26-10-1788 te Peins.
   10.  v  Anna Elisabeth JONGSMA, geboren op 27-09-1792 te Peins, gedoopt op 22-10-1792 te Peins c.a. Overleden op 11-07-1849 om 11.00 uur te Marssum op 56-jarige leeftijd, in het Popta Gasthuis.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-04-1818 te Leeuwarden met Ysaakus Kornelius RUSSING, commies, geboren rond 1795 te Nijkerk, zoon van Bartholomeus RUSSING en Kornelia VEDDER, overleden voor 1849.
   11.  m  Eduard Marius Willem Benedictus Friso JONGSMA, gedoopt op 09-04-1798 te Wieringerwaard.


VI.3    Mr. Ernestus HIDDEMA JONGSMA, lid van de Rechtbank, Regulateur der successie, advocaat, geboren op 19-12-1776 te Balk, zoon van Cornelis JONGSMA (zie V.2) en Jetske HIDDEMA, overleden op 05-11-1824 te Leeuwarden op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1799 te Slappeterp met Pronica Johanna BENTHEM, 18 jaar oud, geboren op 05-04-1781 te Slappeterp, dochter van Arnoldus BENTHEM en Maria Berdina van der LEIJ, overleden op 21-12-1845 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Cornelis JONGSMA, geboren op 26-02-1800 te Leeuwarden, overleden voor 1803.
   2.  m  Arnoldus BENTHEM JONGSMA, geboren op 11-04-1802 te Leeuwarden, gedoopt op 05-05-1802 te Leeuwarden, overleden voor 1805.
   3.  m  Cornelis JONGSMA (zie VII.3).
   4.  m  Arnoldus BENTHEM JONGSMA, procureur, geboren op 23-03-1805 te Leeuwarden, gedoopt op 24-04-1805 te Leeuwarden, overleden op 26-08-1827 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   5.  m  Mr. Georgius HIDDEMA JONGSMA, advocaat, Raadsheer Gerechtshof, lid Tweede Kamer, geboren op 04-11-1806 te Leeuwarden, overleden op 29-05-1882 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd.
Conservatieve Friese rechter, die in 1845 tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Was eerder Statenlid. Begon zijn loopbaan als advocaat en werd, na zes jaar rechter te zijn geweest, in 1838 president van de rechtbank in Sneek. Zijn politieke loopbaan eindigde in 1848, maar nadien was hij wel eenentwintig jaar raadsheer in het Gerechtshof te Leeuwarden. Eenvoudig, godsdienstig en minzaam man, die naast zijn hoofdfunctie vooral actief was op kerkelijk gebied. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1846.
Loopbaan:
- advocaat te Leeuwarden, van juli 1828 tot 1 juli 1832;
- rechter ter instructie, rechtbank in eerste aanleg te Sneek, van 1 juli 1832 tot 1 oktober 1838;
- president Arrondissementsrechtbank te Sneek, van 1 oktober 1838 tot 1 januari 1853;
- lid stedelijke raad van Sneek, van 1 oktober 1842 tot 1 september 1851;
- lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1843 tot 6 februari 1845 (voor de steden, Sneek);
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 februari 1845 tot 13 februari 1849 (voor Friesland);
- raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Leeuwarden, van 1 januari 1853 tot 1 september 1873;
Nevenfuncties:
- lid College van Curatoren Latijnse school te Sneek, van 1839 tot 1854;
- ouderling Nederduits-Hervormde Kerk;
- voorzitter Old Burgerweeshuis te Leeuwarden;
- lid Algemene Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, vanaf 1845 (nog in 1876);
- lid Synodale Commissie Nederlandse Hervormde Kerk.
Opleiding:
- academische studie;
- Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Groningen, van 4 mei 1824 tot 28 juni 1828.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-08-1832 te Leeuwarden met Cornelia Anna Catharina van DIEPENBRUGGE, 33 jaar oud, geboren op 21-02-1799 te Bolsward, dochter van Arnoldus Carel van DIEPENBRUGGE, kolonel, plaatselijk commandant van Nijmegen (1832), en Trijntje ELGERSMA van KESLER, overleden op 19-12-1880 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   6.  v  Maria Beidina JONGSMA, geboren op 05-07-1808 te Leeuwarden, overleden op 15-10-1818 te Leeuwarden op 10-jarige leeftijd.
   7.  v  Jetske Johanna Lamina JONGSMA, geboren op 25-02-1810 te Leeuwarden, overleden op 17-06-1825 te Leeuwarden op 15-jarige leeftijd.
   8.  v  Tetje Julia JONGSMA, geboren op 11-07-1813 te Leeuwarden, overleden op 20-12-1847 te Leeuwarden op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-11-1837 te Leeuwarden met Charles Meinard Adelaide Simon van der AA, advocaat.
   9.  m  Gerardus JONGSMA (zie VII.12).
   10.  m  Ernestus Pronicus Johannes JONGSMA (zie VII.14).
   11.  v  Johanna Lamina JONGSMA, geboren op 04-03-1818 te Leeuwarden, overleden op 19-02-1822 te Leeuwarden op 3-jarige leeftijd.
   12.  v  Maria Beidina JONGSMA, geboren op 03-05-1820 te Leeuwarden, overleden op 14-05-1853 te Delft op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-08-1846 te Leeuwarden met Jean Henri van MARSELIS HARTSINCK, 25 jaar oud, burgemeester van Ermelo, fabrikant, geboren op 17-04-1821 te Amsterdam, zoon van Hendrik van MARSELIS HARTSINCK, auditeur bij den Staatsraad van Koning Lodewijk Napolen en controleur der belastingen, koopman en reder, en Catharina Suzanna van MARSELIS HARTSINCK, overleden op 25-12-1877 te Nunspeet op 56-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 28-01-1863 te 's-Gravenhage met Fenna VITRINGA COULON, geboren rond 1826, dochter van Aemilius VITRINGA COULON en Nieske ZEPER.}
   13.  m  Aemilius JONGSMA, geboren op 05-12-1821 te Leeuwarden, overleden op 04-06-1822 te Leeuwarden, 181 dagen oud.


VI.6    Jellianus Anne van HOITEMA JONGSMA, mr. zilversmid, wachtmeester der ratelaars, geboren op 28-09-1778 te Peins, zoon van Benedictus Fredericus JONGSMA (zie V.5) en Geertruida Maria HESHUSIUS, gedoopt op 25-10-1778 te Peins c.a. Overleden op 10-12-1829 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1803 te Leeuwarden met Akke Pieters de VRIES.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Frederica Benedicta JONGSMA, geboren op 14-01-1805 te Leeuwarden, overleden op 03-07-1846 te Leeuwarden op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-01-1828 te Leeuwarden met Douwe RUITINGA, banketbakker.
   2.  m  Pieter Feikes JONGSMA (zie VII.22).
   3.  v  Geertruida Maria JONGSMA, geboren op 13-01-1809 te Leeuwarden, overleden op 17-04-1839 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-04-1829 te Leeuwarden met Johannes BEUKERS, 22 jaar oud, kastmaker, geboren op 06-12-1806 te Goutum, zoon van Johannes Henricus BEUKERS en Anna Sytzes van der TUUK, gedoopt op 22-10-1809 te Goutum.
   4.  v  Catharina JONGSMA, geboren rond 1811 te Leeuwarden, overleden op 18-02-1859 om 17.00 uur te Harlingen.
Gehuwd op 21-04-1834 te Leeuwarden met Dirk Sierds HULSHOFF, grofsmid, rijkscommies, geboren rond 1812 te Leeuwarden, zoon van Sierd HULSHOFF, grofsmid, en Bregtje ROELOFSEN.


VII.3    Cornelis JONGSMA, predikant te Deinum (1823-1853), geboren op 13-11-1803 te Leeuwarden, zoon van Mr. Ernestus HIDDEMA JONGSMA (zie VI.3) en Pronica Johanna BENTHEM, overleden op 13-07-1866 om 04.00 uur te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1826 te Leeuwarden met Nicoletta Petronella van DIEPENBRUGGE, geboren rond 1801 te Bolsward, dochter van Arnoldus Carel van DIEPENBRUGGE, kolonel, plaatselijk commandant van Nijmegen (1832), en Trijntje ELGERSMA van KESLER.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Mr. Ernst JONGSMA (zie VIII.1).
   2.  v  Catharina Arnolda Carolina JONGSMA, geboren op 22-04-1838 om 16.30 uur te Deinum, overleden op 18-11-1847 te Menaldumadeel op 9-jarige leeftijd.


VII.12    Gerardus JONGSMA, secretaris van Dantumadeel, geboren op 04-08-1814 te Leeuwarden, zoon van Mr. Ernestus HIDDEMA JONGSMA (zie VI.3) en Pronica Johanna BENTHEM, overleden op 22-01-1892 te Dantumadeel op 77-jarige leeftijd.
Gerucht.
Het gerucht, als zou de heer G. Jongsma voornemens zijn eerlang zijne betrekking als secretaris onzer gemeente vaarwel te zeggen, kunnen wij uit de eerste hand logenstraffen. Wij kunnen de verzekering geven, dat de oude secretaris, gezond en krachtig, als van ouds zeer actief is in de functie, langer dan 40 jaar door hem waargenomen. De wandeling van 3/4 uur 's morgens van Rinsumageest naar Murmerwoude en 's middags terug is den 67-jarigen Jongsma blijkbaar geen hinderpaal om het secretariaat te blijven waarnemen.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 10-08-1882.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-06-1840 te Leeuwarden met Helena Charlotta Sjoerds SPREE, geboren 00-00-1819 te Harlingen, dochter van Sjoerd SPREE en Baukje Maria DIBBETZ.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Pronica Johanna JONGSMA, geboren op 21-03-1841 te Dantumadeel, overleden op 27-07-1861 te Dantumadeel op 20-jarige leeftijd.
   2.  v  Baukje Maria JONGSMA, geboren op 21-08-1843 te Dantumawoude, overleden op 02-07-1858 te Dantumadeel op 14-jarige leeftijd.


VII.14    Ernestus Pronicus Johannes JONGSMA, predikant te Zwaagwesteinde, geboren op 30-08-1816 te Leeuwarden, zoon van Mr. Ernestus HIDDEMA JONGSMA (zie VI.3) en Pronica Johanna BENTHEM, overleden op 14-11-1890 te Tietjerksteradeel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-03-1850 te Tietjerksteradeel met Diura Catharina THODEN van VELZEN, geboren rond 1821 te Oudkerk, dochter van Hajo Uden THODEN van VELZEN, predikant, en Anna Sijes SIKMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Pronica Johanna JONGSMA, geboren op 27-10-1851 te Zwaagwesteinde, overleden op 11-07-1915 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis, na een korte ongesteldheid.
Ongehuwd.
   2.  m  Hayo Uden JONGSMA, geboren op 03-08-1859 te Zwaagwesteinde, overleden op 11-08-1861 te Dantumadeel op 2-jarige leeftijd.
   3.  v  Cornelia Anna Catharina JONGSMA, geboren op 30-11-1860 te Zwaagwesteinde, overleden op 17-05-1861 te Dantumadeel, 168 dagen oud.


VII.22    Pieter Feikes JONGSMA, klerk van de griffie der rechten, wachtmeester der ratelaars, geboren op 05-11-1807 te Leeuwarden, zoon van Jellianus Anne van HOITEMA JONGSMA (zie VI.6) en Akke Pieters de VRIES, overleden op 27-06-1867 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22-04-1829 te Leeuwarden met Jaike Douwes STELWAGEN, geboren rond 1910 te Dokkum, dochter van Douwe Leenderts STELWAGEN en Sanna Jans IJPES.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 16-05-1849 te Leeuwarden met Hendrikjen Luitjens BIES, 24 jaar oud, geboren op 30-01-1825 te Gorredijk, dochter van Luitjen Jans BIES en Fokjen Molles de JONG, overleden op 26-06-1868 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Douwe Jan Pieter JONGSMA, geboren op 12-02-1830 te Leeuwarden.
   2.  m  Julianus Anne van HOITEMA JONGSMA, geboren op 13-03-1832 te Tietjerksteradeel.
   3.  m  Arnoldus JONGSMA, geboren op 22-12-1833 te Leeuwarden, overleden op 10-10-1838 te Leeuwarden op 4-jarige leeftijd.
   4.  m  Frederikus Benedictus JONGSMA (zie VIII.13).
   5.  m  Abe Ypes JONGSMA, geboren op 03-03-1838 te Leeuwarden, overleden op 30-12-1838 te Leeuwarden, 302 dagen oud.
   6.  v  Susanna (Sanna) JONGSMA, dienstbode, geboren op 15-11-1842 te Leeuwarden, overleden op 18-04-1914 om 01.00 uur te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1872 te 's-Gravenhage met Nicolaas van WIJK, 23 jaar oud, arbeider, koopman in petroleum, fondsbode, geboren op 29-05-1848 te 's-Gravenhage, zoon van Gijsbertus van WIJK, broodbakker, en Jannetje EVELEENS, overleden op 12-02-1929 te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   7.  m  Fokke Lucas JONGSMA (zie VIII.18).
   8.  v  Akke JONGSMA, geboren op 02-12-1852 te Leeuwarden, overleden op 20-02-1868 te Leeuwarden op 15-jarige leeftijd.
   9.  v  Catharina Maria JONGSMA, geboren op 06-02-1854 te Leeuwarden, overleden op 29-06-1856 te Leeuwarden op 2-jarige leeftijd.
   10.  v  Hillegonda Juliana JONGSMA, geboren op 22-12-1855 te Leeuwarden, overleden op 11-12-1905 te Leeuwarden op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 28-07-1897 te Leeuwarden met Bernardus Jacobus GERRITSEN, adjudant-onderofficier der Infanterie, geboren rond 1850 te Kampen, zoon van Willem GERRITSEN en Dirkje de LEEUW.
{Hij was eerder gehuwd voor 1896 met Wijtske van der KAM, overleden voor 1897.}
   11.  m  Julianus JONGSMA, geboren op 11-02-1858 te Leeuwarden, overleden op 06-03-1887 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd.


VIII.1    Mr. Ernst JONGSMA, burgemeester van Dokkum, lid arrondissementsrechtbank Sneek, geboren op 28-01-1827 te Leeuwarden, zoon van Cornelis JONGSMA (zie VII.3) en Nicoletta Petronella van DIEPENBRUGGE, overleden op 15-02-1894 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd.
JONGSMA (Ernst), geb. 28 Jan. 1827 te Leeuwarden, overl. 15 Febr. 1894 te 's-Gravenhage, werd ingeschreven als jur. student te Groningen 20 Mei 1845 on promoveerde aldaar op stellingen [p. 474] 27 Sept. 1849. Vier jaar later - 10 Jan. 1853 - werd hij benoemd tot burgemeester van Dokkum en 12 Aug. van dat jaar tot kantonrechter-plaatsvervanger aldaar. Den 30en Apr. 1858 zag hij zich aangesteld tot rechter te Sneek, in welke kwaliteit hij 15 Dec. 1860 werd overgeplaatst naar Leeuwarden, waar hij als rechter werkzaam bleef tot 16 Nov. 1873, toen hij tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Friesland werd benoemd. Bij de reorganisatie van 1875 zag hij zich benoemd tot raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden. Na nog 15 jaren als zoodanig werkzaam te zijn geweest, werd hij 15 Apr. 1890 op zijn verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen. Hij schreef: De Paardenfokkerij in Friesland. Eene studie (Leeuwarden 1865).
Wumkes in Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek.
Mede-oprichter Friesch Paardenstamboek d.d. 12-07-1879 in de "Drie Romers" te Roordahuizum.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 20-05-1853 te Groningen met Henriëtte Albertina SPANDAU, 25 jaar oud, geboren op 04-12-1827 te Groningen, dochter van Hajo Albert SPANDAU, raadsheer, en Henrica WOORTMAN.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 20-11-1863 te Zierikzee met Jacoba Elisabeth Frederica EGTER, 35 jaar oud, particuliere, geboren op 18-02-1828 te Zierikzee, dochter van Abraham Jacobus Frederik EGTER, president Arrondissementsrechtbank Zierikzee, en Elisabeth Cornelia Maria de CLERCQ, overleden op 21-07-1897 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Cornelis JONGSMA, fabrikant (1894), kunstschilder (1918), geboren op 07-06-1854 te Dokkum, overleden op 01-11-1923 te Velp op 69-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
Wegens gebrek aan grondstoffen is de Eibergsche cementsteenfabriek Huender & Jongsma stop gezet. De arbeiders blijven dagloon ontvangen.
Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 10-01-1917.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 28-12-1893 te Amsterdam met Georgine Eleonore Alice SEIBELS, 42 jaar oud, geboren op 13-05-1851 te Amsterdam, dochter van Carl Friedrich Wilhelm Theodor SEIBELS en Louise Elisabeth von SCHMIT von HOTTENSTEIN, overleden op 07-08-1916 te Eibergen op 65-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1875 met J. B. BRAUNSTAHL, overleden voor 1893.}
   2.  v  Catharina Henrica JONGSMA, geboren op 15-12-1855 te Dokkum, overleden op 09-03-1944 te Velp op 88-jarige leeftijd, begraven op 13-03-1944 te 's-Gravenhage.
Douairière.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-07-1885 te Leeuwarden met Jonkheer Johan Pieter BLOIJS van TRESLONG, 38 jaar oud, kapitein der infanterie (1885), majoor, kolonel infanterie, geboren op 07-12-1846 te Breda, zoon van Jonkheer Jan Lodewijk BLOIJS van TRESLONG en Agatha van der HOEVEN, overleden op 04-02-1915 te Ginneken en Bavel op 68-jarige leeftijd.
   3.  v  Nicoletta Petronella JONGSMA, geboren op 06-08-1857 te Dokkum, overleden op 03-04-1859 te Sneek op 1-jarige leeftijd.
   4.  v  Nicoletta Petronella JONGSMA, geboren op 25-05-1859 te Sneek, overleden op 16-05-1861 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd.


VIII.13    Frederikus Benedictus JONGSMA, boekhouder, adjudant onderofficier K.N.I.L., winkelier, geboren op 29-05-1835 te Leeuwarden, zoon van Pieter Feikes JONGSMA (zie VII.22) en Jaike Douwes STELWAGEN, overleden op 12-10-1918 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25-05-1871 te Leeuwarden met Hester Ates BOKMA, 29 jaar oud, geboren op 23-03-1842 te Sneek, dochter van Ate Sjoerds BOKMA en Gelske de VIJFDE, overleden op 05-02-1929 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Pieter JONGSMA (zie IX.7).
   2.  v  Geertruida JONGSMA, geboren op 26-06-1875 te Leeuwarden, overleden op 25-07-1903 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd. Zie: De Tijd d.d. 29-07-1903.
Zij werd vermoord door haar zwager Luije van der Laan, schoenmaker, 19 jaar, geboren 12-10-1883 te Uithuizen, wonende te Amsterdam, Celebesstraat 24. Hij was reeds eerder veroordeeld wegens doodslag tot 7 jaar gevangenisstraf, waarvan hij een afslag van 2 jaar heeft gekregen. Voor de moord op zijn schoonzuster werd hij veroordeeld tot levenslang. Begraven op 01-08-1903 te Amsterdam, op "Vredenhof" aan de Haarlemmerweg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-10-1902 te Amsterdam met Henderikus Luijes van der LAAN, 24 jaar oud, schoenmaker, geboren op 17-05-1878 te Uithuizen, zoon van Luije Jans van der LAAN, boerenknecht, en Anna Jans KLEI, boerenmeid.
{Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-04-1907 te Amsterdam met Elizabeth Anje Lambertus DUIN, 30 jaar oud, geboren op 29-03-1877 te Groningen, dochter van Lambertus Nicolaas DUIN, boekhouder, en Ettje SCHOONBEEG.}
   3.  v  Anna Jaike JONGSMA, geboren op 01-08-1877 te Leeuwarden, overleden op 17-04-1879 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd.
   4.  v  Anna JONGSMA, geboren op 02-02-1880 te Leeuwarden, overleden op 28-01-1883 te Leeuwarden op 2-jarige leeftijd.
   5.  v  Anna JONGSMA, dienstbode, kantoorbediende, geboren op 29-06-1883 te Leeuwarden, overleden op 05-10-1951 om 12.00 uur te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-08-1906 te 's-Gravenhage met Peter Paulus Christiaan ROELEVEN, 21 jaar oud, loodgieter, conducteur H.T.M. Geboren op 29-06-1885 te Rotterdam, zoon van Petrus ROELEVEN en Willemijntje van WIJK (gezindte: Apost.).
   6.  v  Susanna JONGSMA, geboren op 11-10-1885 te Leeuwarden, overleden op 21-12-1918 te Amsterdam op 33-jarige leeftijd.


VIII.18    Fokke Lucas JONGSMA, loopknecht, opzichter in de bouw, kantoorbediende (1922), sergeant 1e regiment infanterie, geboren op 23-02-1851 te Leeuwarden, zoon van Pieter Feikes JONGSMA (zie VII.22) en Hendrikjen Luitjens BIES, overleden op 01-03-1930 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 04-05-1889 te Leeuwarden met Elske SUWIJN, 27 jaar oud, geboren op 18-10-1861 te Leeuwarden, dochter van Jacob SUWIJN, besteller spoorwegen, en Johanna DEURSEN, overleden op 19-03-1917 te Rijswijk op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacob Pieter JONGSMA, geboren op 25-06-1890 te Den Helder, overleden op 29-05-1891 te Den Helder, 338 dagen oud.
   2.  v  Hillegonda Johanna JONGSMA, winkelbediende, mede-eigenaar herenkapsalon, geboren op 28-06-1891 te Den Helder, overleden op 29-08-1971 te Rijswijk op 80-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-12-1922 te 's-Gravenhage met Gerrit Jan Cornelis BRONKERS, 27 jaar oud, kapper, eigenaar herenkapsalon, geboren op 04-10-1895 te Leeuwarden, zoon van Gerrit BRONKERS, kantoorbediende, en Willemijntje MUIDAM, overleden op 17-12-1965 op 70-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   3.  m  Jacob Lucas JONGSMA (zie IX.19).
   4.  m  Pieter Feike JONGSMA, geboren op 25-12-1894 te Leeuwarden, overleden op 09-11-1895 te Leeuwarden, 319 dagen oud.
   5.  m  Johan Hendrik JONGSMA, geboren op 17-10-1897 te Sneek, overleden op 24-01-1898 te Sneek, 99 dagen oud.
   6.  m  Johan Julianus JONGSMA, geboren op 04-01-1899 te Sneek, overleden op 21-02-1899 te Sneek, 48 dagen oud.
   7.  m  Henderikus Julianus JONGSMA (zie IX.24).


IX.7    Pieter JONGSMA, broodbakker, geboren op 21-06-1872 te Leeuwarden, zoon van Frederikus Benedictus JONGSMA (zie VIII.13) en Hester Ates BOKMA, overleden op 05-10-1935 om 23.30 uur te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1898 te 's-Gravenhage met Elizabeth Everts DUIN, 26 jaar oud, geboren op 14-08-1871 te Groningen, dochter van Evert DUIN en Klaassien SCHOONBEEG (gezindte: Apost.), overleden op 20-01-1931 te 's-Gravenhage op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hester JONGSMA, dienstbode, kraamverzorgster, pensionhoudster, geboren op 30-09-1898 te 's-Gravenhage (gezindte: Apost.), overleden op 08-09-1946 om 12.30 uur te 's-Gravenhage op 47-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  v  Klaassien JONGSMA, dienstbode, geboren op 22-09-1900 te 's-Gravenhage (gezindte: Apost.).


IX.19    Jacob Lucas JONGSMA, bouwkundig tekenaar, kunstschilder en architect, geboren op 17-05-1893 om 00.30 uur te Den Helder, zoon van Fokke Lucas JONGSMA (zie VIII.18) en Elske SUWIJN, overleden op 24-08-1926 te Rijswijk op 33-jarige leeftijd.
Jacob (Jacques) Lucas Jongsma was een Nederlands kunstschilder en architect. Jongsma schilderde in naturalistische stijl in Rijswijk, België en Duitsland. Tevens ontwierp hij samen met verschillende aannemers diverse woonwijken in Rijswijk. De belangrijkste afnemers van zijn schilderijen waren de bekende Haagse kunsthandelaren Koch en Scheen. Er werden ook werken verkocht in de Verenigde Staten en Canada. Hij signeerde zijn werk met "Jac. L. Jongsma".
Bron: Wikipedia.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-06-1916 te 's-Gravenhage met Josephine Theresia Maria van MEEL, 23 jaar oud, geboren op 29-11-1892 te 's-Gravenhage, dochter van Josephus Gerardus van MEEL, beeldhouwer, en Anna Clasina SIMONIS, overleden op 22-12-1954 te Rijswijk op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacob Lucas JONGSMA, machinebankwerker, electrotechnicus, geboren op 08-04-1917 te Rijswijk.
Gehuwd 00-03-1941 te Rijswijk met Maria Petronella de BRABANDER, geboren op 20-05-1917 te 's-Gravenhage, dochter van Philippus Thomas de BRABANDER, tuinarbeider, gemeenteambtenaar, werkman gasfabriek, en Theodora Wilhelmina LUIJTEN.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   2.  v  Josephiene Elsza Hillegonda JONGSMA, kantoorbediende, rijksambtenaar Post Cheque en Girodienst, geboren op 23-11-1925 te Rijswijk, overleden op 21-10-1979 te Voorburg op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerardus van den BROEK, manager in de procesindustrie, geboren op 15-07-1921 te 's-Gravenhage, overleden op 28-07-2010 te Rijswijk op 89-jarige leeftijd.
Hij volgde de Academie voor Bouwkunde te Delft.


IX.24    Henderikus Julianus JONGSMA, tekenleraar, geboren op 24-01-1900 te Leeuwarden, zoon van Fokke Lucas JONGSMA (zie VIII.18) en Elske SUWIJN, overleden op 31-01-1969 te Rijswijk op 69-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk.
Hij heeft de Haagsche Teekenacademie succesvol afgerond.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-03-1927 te Rijswijk met Pietertje BAKKENES, 23 jaar oud, geboren op 16-10-1903 te Rijswijk, dochter van Anthonie BAKKENES en Aaltje STOLK, overleden op 11-06-2003 op 99-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elske Aly JONGSMA, geboren op 08-02-1931 te Rijswijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1953 te Rijswijk met Louis Arie van GEMEREN, 24 jaar oud, geboren op 08-06-1929 te 's-Gravenhage.
   2.  m  Anthony Fokko (Ton) JONGSMA (zie X.9).


X.9    Anthony Fokko (Ton) JONGSMA, geboren op 04-07-1935 te Rijswijk, zoon van Henderikus Julianus JONGSMA (zie IX.24) en Pietertje BAKKENES.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-09-1966 te Rijswijk met Renate BRON, 23 jaar oud, geboren op 23-11-1942.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Corstiaan Hendrikus JONGSMA, geboren op 19-03-1968.
   2.  m  Anthonie Fokko (Ton) JONGSMA, medewerker ICT bedrijf It's Us, geboren op 16-06-1970 te 's-Gravenhage.

 

Homepage | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 11301
Web Analytics