Stam Boksum

Laatst bijgewerkt: donderdag 16 december 2021 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Jacob SJOERDS

 
I.1    Jacob SJOERDS, boer, geboren ca. 1715 te Boksum, zoon van Sjoerd GERBENS en Romkje JACOBS (gezindte: Doopsgezind), overleden voor 1810.
1748, 1758 br. stem 15 (80 pdm); quotisatie: wel in staat, 4+2, 56-3; is voor 1/12 erfgenaam van Aukje Jacobs.
Ondertrouwd op 13-09-1743 te Boksum c.a. Echtgenote is Antje JANS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Fokje JACOBS, geboren ca. 1745.
Gehuwd op 15-02-1767 met Jochem HILLEBRANDS.
   2.  m  Sjoerd Jacobs JONGSMA (zie II.1).
   3.  m  Jan Jacobs JONGSMA (zie II.3).


II.1    Sjoerd Jacobs JONGSMA, landbouwer, geboren op 25-04-1752 te Boksum, zoon van Jacob SJOERDS (zie I.1) en Antje JANS (gezindte: Doopsgezind), overleden op 18-08-1827 om 19.00 uur te Wirdum op 75-jarige leeftijd, in huis nr. 137.
Sjoerd Jakobs en vrouw wonen volgens D.W. Hellema's "Tegenwoordige staat van Wirdum" op nr. 137 te Wirdum; "Eene zathe en landen staande en gelegen naast het vorige, ten noordoosten van de kerk". "Bejaarde lieden van de gereformeerde godsdienst, waarvan de man echter van de Mennoniete, maar maakt daar weinig of geheel geen gebruik van".
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-01-1790 te Boksum met Jeltje ANNES, boerin, geboren rond 1753 te Huizum, dochter van Anne JANS en Yttje JELLES, overleden op 31-08-1836 te Wirdum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Romkje Sjoerds JONGSMA (De Jong), kramerse (1851), geboren rond 1791 te Kingmatille, overleden op 28-04-1873 te Baarderadeel.
Gehuwd op 19-08-1815 te Jorwerd met Johannes Johans WEIJER, geboren rond 1780 te Weidum, zoon van Johan Dirks WEIJER en Johanna van GORKUM, overleden voor 1851.
   2.  v  Ietje Sjoerds JONGSMA (De Jong), geboren rond 1794 te Hijlaard, overleden op 15-02-1845 om 23.30 uur te Wirdum.
Gehuwd op 19-06-1817 te Leeuwarderadeel met Evert Pieters KLEITERP, boerenarbeider, geboren rond 1783, zoon van Pieter EVERTS en Baukjen JANS.
   3.  v  Antje Sjoerds JONGSMA (De Jong), geboren op 17-03-1797 te Hijlaard, overleden op 23-04-1873 te Wirdum op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-10-1823 te Leeuwarderadeel met Sytse Klazes NICOLAI, 35 jaar oud, boer, geboren op 21-05-1788 te Leeuwarden, zoon van Klaas Roels NICOLAI, boer, en Akke Douwes SNOEK, overleden op 18-07-1862 te Wirdum op 74-jarige leeftijd.


II.3    Jan Jacobs JONGSMA, huisman, geboren rond 1759 te Boksum, zoon van Jacob SJOERDS (zie I.1) en Antje JANS, overleden op 30-09-1826 om 09.00 uur te Boksum, in huis nr. 22.
1811: Jongsma.
Gehuwd (1) op 21-01-1787 te Boksum met Antje Piers DIJKSTRA.
Gehuwd (2) op 29-04-1798 te Blessum met Tjitske Sjoerds ROORDA, geboren rond 1776 te Boksum, dochter van Sjoerd Lazes ROORDA, boer, en Trijntje Rinderts OEDSMA, overleden op 24-06-1848 te Boksum.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Antje Jans JONGSMA, geboren rond 1787 te Bozum, overleden op 08-02-1872 om 01.00 uur te Warga.
Gehuwd met Tjerk Sjoerds ROORDA, huisman, geboren op 30-08-1773 te Boksum, overleden op 17-01-1826 te Boksum op 52-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-01-1805 te Blessum met Berber Sjoerds BOONSTRA, overleden op 22-01-1806 te Boksum.}

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Jacob Jans JONGSMA (zie III.9).
   3.  m  Sjoerd Jans JONGSMA (zie III.12).
   4.  m  Jan Jans JONGSMA (zie III.14).
   5.  v  Trijntje Jans JONGSMA, landbouwster, geboren 00-00-1809 te Boksum, overleden op 14-01-1876 om 09.30 uur te Britsum.
Gehuwd op 06-05-1829 te Menaldumadeel met Jan Johannes ALTHUISZES, herbergier, landbouwer, geboren rond 1805 te Burgwerd, zoon van Johannes Jans ALTHUISIUS en Jantje Tjerks de VRIES, overleden op 01-01-1863 te Britsum.


III.9    Jacob Jans JONGSMA, boer, geboren 00-00-1799 te Boksum, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie II.3) en Tjitske Sjoerds ROORDA, overleden op 30-09-1874 te Tietjerksteradeel.
Gehuwd (1) op 29-04-1820 te Idaarderadeel met Wypkje Binnes BROUWER, geboren rond 1797 te Roordahuizum, dochter van Binne Broers BROUWER, boer, en Froukjen TJEERDS.
Gehuwd (2) op 19-06-1830 te Tietjerksteradeel met Grietje Wybes BIL, geboren rond 1808 te Wijns, dochter van Wybe Gerrits BIL en Jetske JOCHUMS, overleden op 10-08-1862 te Wijns.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jan Jacobs JONGSMA, geboren op 09-06-1821 te Tietjerksteradeel, overleden op 15-08-1829 te Tietjerksteradeel op 8-jarige leeftijd.
   2.  v  Froukje Jacobs JONGSMA, geboren op 26-03-1823 te Wijns, overleden op 18-05-1855 te Tietjerksteradeel op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-12-1845 te Tietjerksteradeel met Arend Binnes KOOISTRA, geboren rond 1818 te Oenkerk, zoon van Binne Romkes KOOISTRA en Jacobje Jacobs NIEUWENHUIS (Japke).
   3.  v  Tjitske Jacobs JONGSMA, geboren op 25-02-1825 te Wijns, overleden op 13-01-1849 om 15.00 uur te Oudkerk op 23-jarige leeftijd, begraven te Oudkerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1847 te Tietjerksteradeel met Pieter Durks TALSMA, bakker, geboren rond 1818 te Oudkerk, zoon van Durk Pieters TALSMA (Tolsma), bakkersknecht, en Aafke Jacobs BOTTEMA, dienstmeid, bakkerin.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  m  Jan Jacobs JONGSMA, landbouwer, geboren op 25-11-1837 te Wijns, overleden op 08-11-1915 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, begraven te Wijns.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1863 te Leeuwarderadeel met Ytje Ruurds van der WERF, 24 jaar oud, geboren op 18-06-1838 te Stiens, dochter van Ruurd Joutes van der WERF, landbouwer, en Rixtje Meiles MIEDEMA, overleden op 10-04-1908 te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd, begraven te Wijns.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.


III.12    Sjoerd Jans JONGSMA, boer, geboren op 12-10-1800 te Boksum, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie II.3) en Tjitske Sjoerds ROORDA, overleden op 25-11-1854 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-05-1821 te Menaldumadeel met Pietje Minnes KUPERUS, 22 jaar oud, geboren op 30-05-1798 te Deinum, dochter van Minne Jans KUPERUS, boer, en Tjitske Sybes VEEMAN, overleden op 13-07-1858 te Boksum op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Sjoerds JONGSMA, geboren op 24-05-1823 te Boksum, overleden op 08-02-1838 te Menaldumadeel op 14-jarige leeftijd.
   2.  m  Minne Sjoerds JONGSMA, geboren op 26-11-1825 te Boksum, overleden op 15-01-1830 te Het Bildt op 4-jarige leeftijd.
   3.  m  Andries Sjoerds JONGSMA, geboren op 04-12-1828 te Sint Jacobiparochie, overleden op 31-08-1882 te Menaldumadeel op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 03-11-1869 te Menaldumadeel met Nantje Hendriks BOUMA, 46 jaar oud, geboren op 22-12-1822 te Garijp, dochter van Hendrik Pieters BOUMA, arbeider, en Janke Halbes ZWERVER, boerenmeid.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren. {Zij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30-05-1860 te Menaldumadeel met Wybe Carels WITTERMANS, 35 jaar oud, schoenmaker, geboren op 30-10-1824 te Boksum, overleden op 26-11-1867 te Boksum op 43-jarige leeftijd.}
   4.  m  Jacob Sjoerds JONGSMA (zie IV.12).
   5.  v  Tjitske Sjoerds JONGSMA, geboren op 17-03-1833 om 02.00 uur te Britsum, overleden op 22-05-1916 te Hallum op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 16-09-1853 te Leeuwarderadeel met Halbe Jochums ALGRA, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 26-01-1831 te Britsum, zoon van Jochum Halbes ALGRA, gardenier, en Baukje Jelles de VRIES, overleden op 06-02-1868 te Britsum op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 23-02-1876 te Leeuwarderadeel met Reinder Tjeerds HAIJEMA, geboren rond 1819 te Sint Annaparochie, zoon van Tjeerd Reinders HAIJEMA, arbeider, en Aaltje Worps POST, dienstmaagd, overleden voor 1916.
   6.  v  Trijntje Sjoerds JONGSMA, geboren op 18-09-1837 te Boksum, overleden op 09-11-1908 te Britsum op 71-jarige leeftijd.
Zij droeg nog een smal gouden oorijzer en is psalmzingende naar de eeuwigheid gegaan.
Zie: Leeuwarder Courant , bijlage Sneon & Snein, d.d. 27-12-1980 (Photo's uit oer-pake's tijd).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 02-05-1861 te Leeuwarderadeel met Jelle Jochums ALGRA, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 18-01-1835 te Britsum, zoon van Jochum Halbes ALGRA, gardenier, en Baukje Jelles de VRIES, overleden op 28-01-1879 te Britsum op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 17-12-1879 te Leeuwarderadeel met Jan Durks JANSEN, geboren rond 1817 te Jorwerd, zoon van Durk Jans JANSEN en Akke WYBES.


III.14    Jan Jans JONGSMA, boer, geboren 00-00-1806 te Boksum, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie II.3) en Tjitske Sjoerds ROORDA, overleden op 13-01-1864 te Menaldumadeel.
Gehuwd (1) op 06-05-1829 te Menaldumadeel met Sybrigje Johannes ALTHUISIUS, geboren rond 1807 te Burgwerd, dochter van Johannes Jans ALTHUISIUS en Jantje Tjerks de VRIES, overleden voor 1881.
Gehuwd (2) op 21-11-1853 te Baarderadeel met Wijke Jacobs HOGENDORP, geboren rond 1825 te Hichtum, dochter van Jacob Rinnerts HOGENDORP, timmerman, en Janke Johannes ALTHUISIUS.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Tjitske Jans JONGSMA, geboren op 15-02-1830 te Boksum, overleden op 19-04-1901 om 03.00 uur te Boksum op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-05-1849 te Menaldumadeel met Meindert Gerrits MIEDEMA, boer, geboren rond 1825 te Blessum, zoon van Gerrit Jans MIEDEMA en Antje Tomas RINGIA, overleden op 16-05-1902 te Boksum.
   2.  v  Jantje Jans JONGSMA, geboren op 22-01-1832 te Jellum, overleden op 31-12-1903 om 15.30 uur te Boksum op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1856 te Baarderadeel met Thomas Gerrits MIEDEMA, geboren rond 1822 te Blessum, zoon van Gerrit Jans MIEDEMA en Antje Tomas RINGIA, overleden op 14-01-1902 om 08.00 uur te Boksum, na een langzaam verval van krachten.
Pleegdochter: Saakje T. Bosma, wed. Tjeerd K. Jansen, oud 24 jaren en 7 maanden, nalatende 2 kinderen, overleden op 24 juli 1893 te Blessum.
   3.  m  Jan Jans JONGSMA (zie IV.24).
   4.  m  Johannes Jans JONGSMA, geboren op 16-02-1837 te Baarderadeel, overleden op 05-11-1837 te Baarderadeel, 262 dagen oud.
   5.  v  Johanneske Jans JONGSMA, geboren op 10-12-1838 te Jellum, overleden op 16-01-1897 te Baarderadeel op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 09-05-1860 te Baarderadeel met Marten Lolkes DOTING, geboren rond 1832 te Leeuwarden, zoon van Lolke Jans DOTING en Jaike Martens KOOISTRA.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 19-09-1880 te Baarderadeel met Klaas Ypes YPMA, geboren rond 1841 te Winsum, zoon van Ype Jans YPMA en Fokeltje Klazes RIEMERSMA.
   6.  v  Janke Jans JONGSMA, winkelierse, geboren op 16-02-1847 te Jellum, overleden op 01-08-1899 te Menaldumadeel op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 09-05-1868 te Menaldumadeel met Sieds Sydses BOSMA, 23 jaar oud, winkelier, geboren op 25-06-1844 te Beers, zoon van Syds Tjeerds BOSMA en Saakje Broers EEKMA, overleden op 06-07-1875 te Blessum op 31-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (2) op 02-03-1881 te Blessum, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17-03-1881 te Menaldumadeel met Nanne Tjebbes RODENHUIS, arbeider, werkman, geboren rond 1840 te Baijum, zoon van Tjebbe Aedes RODENHUIS, arbeider, en Riemke Dirks ZIJLSTRA, arbeidster, overleden 00-11-1912 te Berlikum.

Uit het tweede huwelijk:

   7.  v  Ytje Jans JONGSMA, winkelierster, geboren op 11-10-1854 te Jellum, overleden op 05-03-1904 om 16.00 uur te Boksum op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05-05-1887 te Baarderadeel met Hendrik Sipkes VISSER, 30 jaar oud, landarbeider, geboren op 10-01-1857 te Weidum, zoon van Sipke Hendriks VISSER, boer, en Jeltje Klazes de GROOT, overleden op 21-10-1893 te Jorwerd op 36-jarige leeftijd.
   8.  v  Sybrigje Jans JONGSMA, geboren op 05-03-1856 te Jellum, overleden op 24-10-1874 te Menaldumadeel op 18-jarige leeftijd.
   9.  m  Jacob Jans JONGSMA, geboren op 14-07-1857 te Hijlaard, overleden op 10-04-1858 te Baarderadeel, 270 dagen oud.
   10.  m  Lvl. kind, geboren op 23-03-1859 te Baarderadeel, overleden op 23-03-1859 te Baarderadeel, 0 dagen oud.


IV.12    Jacob Sjoerds JONGSMA, geboren op 04-12-1828 te Sint Jacobiparochie, zoon van Sjoerd Jans JONGSMA (zie III.12) en Pietje Minnes KUPERUS, overleden op 05-05-1873 te Menaldumadeel op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1852 te Menaldumadeel met Aaltje Lourens VISSIA, 27 jaar oud, geboren op 03-04-1825 te Nijega, dochter van Lourens Martens VISSIA en Tjitske Melles MELLEMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Louw Jacobs JONGSMA, geboren op 28-10-1852 te Boksum, overleden op 07-04-1923 te Boksum op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 17-05-1894 te Menaldumadeel met Hinke Jacobs JORNA, geboren rond 1862 te Swichum, dochter van Jacob Pieters JORNA en Klaaske Pieters POSTMA, overleden 00-11-1923 te Boksum.
   2.  v  Pietje Jacobs JONGSMA, geboren op 02-06-1856 te Boksum, overleden op 29-06-1861 te Boksum op 5-jarige leeftijd.
   3.  v  Tjitske Jacobs JONGSMA, geboren op 14-08-1858 te Boksum, overleden op 09-07-1861 te Boksum op 2-jarige leeftijd.
   4.  v  Pietje Jacobs JONGSMA, geboren op 25-12-1862 te Boksum, overleden op 12-03-1940 te Boksum op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 08-06-1893 te Menaldumadeel met Ale Keimpes WIERSTRA, geboren rond 1847 te Deinum, zoon van Keimpe Heins WIERSTRA en Tietje Feddes JELLEMA, overleden op 15-07-1911 te Deinum.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 19-03-1914 te Menaldumadeel met Sybren Lolkes BOERSMA, geboren rond 1856 te Hallum, zoon van Lolke Renzes BOERSMA en Jitske Jans KLINKERT, overleden op 11-01-1936 te Boksum, begraven op 15-01-1936 te Boksum.
{Hij was eerder gehuwd voor 1913 met Trijntje NICOLAI, overleden voor 1914.}
   5.  v  Lvl. kind, geboren op 03-12-1865 te Menaldumadeel, overleden op 03-12-1865 te Menaldumadeel, 0 dagen oud.


IV.24    Jan Jans JONGSMA, arbeider, geboren op 28-07-1833 te Jellum, zoon van Jan Jans JONGSMA (zie III.14) en Sybrigje Johannes ALTHUISIUS, overleden op 16-09-1904 te Winsum op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 12-05-1855 te Baarderadeel met Geertje Tjeerds BOSMA, geboren rond 1829 te Hijlaard, dochter van Tjeerd Pieters BOSMA en Lysbert YSKES.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 09-05-1866 te Baarderadeel met Stijntje Jelles WOBMA, geboren rond 1844 te Schalsum, dochter van Jelle Pieters WOBMA, koopman, en Aafke Pieters KROEZE, overleden op 13-11-1908 te Winsum.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Sybrigje Jans JONGSMA, geboren op 20-07-1856 te Bozum, overleden op 07-09-1879 om 08.00 uur te Deinum op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1877 te Baarderadeel met Berend Klazes STIENSTRA, 23 jaar oud, boerenarbeider, geboren op 14-09-1853 te Weidum, zoon van Klaas Jacobs STIENSTRA, landarbeider, vrachtrijder, en Johanna Berends BULTJE, overleden op 09-06-1937 te Hijlaard op 83-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1884 te Baarderadeel met Durkje Holstes MEIJER, 28 jaar oud, geboren op 28-10-1855 te Hijlaard, dochter van Holst Halbes MEIJER en Antje Tjeerds BOSMA, overleden op 15-11-1888 te Hijlaard op 33-jarige leeftijd.}

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Jan Jans JONGSMA (zie V.10).
   3.  m  Jelle Jans JONGSMA, geboren op 22-08-1868 te Winsum, overleden op 27-12-1868 te Baarderadeel, 127 dagen oud.
   4.  v  Aafke Jans JONGSMA, geboren op 12-07-1870 te Spannum, overleden 00-03-1953 te Winsum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-07-1892 te Baarderadeel met Auke Wiebes KOOPMANS, geboren rond 1870 te Jubbega-Schurega, zoon van Wiebe Sjoerds KOOPMANS en Geertje Jans HAMERSMA, overleden voor 1953.
   5.  m  Jelle Jans JONGSMA, geboren op 30-05-1872 te Spannum, overleden op 15-08-1872 te Spannum, 77 dagen oud.
   6.  m  Jelle Jans JONGSMA, geboren op 16-08-1873 te Spannum, overleden op 01-01-1874 te Hennaarderadeel, 138 dagen oud.
   7.  v  Tjitske Jans JONGSMA, geboren op 17-10-1876 te Winsum, overleden op 03-09-1951 op 74-jarige leeftijd, begraven te Harlingen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1901 te Baarderadeel met Meint Jacobs BOTTEMA, 30 jaar oud, broodbakker, geboren op 19-03-1871 te Brantgum, zoon van Jacob Meints BOTTEMA en Grietje Stoffers SPANNINGA, overleden op 11-03-1954 op 82-jarige leeftijd, begraven te Harlingen.


V.10    Jan Jans JONGSMA, veekoopman, gardenier, veehouder, geboren op 06-04-1867 te Winsum, zoon van Jan Jans JONGSMA (zie IV.24) en Stijntje Jelles WOBMA, overleden op 20-10-1935 om 16.00 uur te Winsum op 68-jarige leeftijd, begraven te Winsum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-05-1895 te Baarderadeel met Akke Jetzes WIJNJA, 27 jaar oud, geboren op 06-12-1867 te Idzega, dochter van Jetze WIJNJA en Joukje van der MEER, overleden op 12-11-1946 te Winsum op 78-jarige leeftijd, begraven te winsum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Jans JONGSMA (zie VI.1).
   2.  v  Stijntje Jans JONGSMA, geboren op 02-11-1897 te Winsum, overleden op 16-05-1974 te Franeker op 76-jarige leeftijd, begraven te Franeker.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-05-1923 te Baarderadeel met Dirk Jakobs BOOMSMA, 25 jaar oud, gardenier, landbouwer, geboren op 21-08-1897 te Franekeradeel, zoon van Jakob Dirks BOOMSMA en Reinsk Sytzes MIEDEMA, overleden op 10-02-1985 te Franeker op 87-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in Groot Sjaerdema. Begraven op 14-02-1985 te Franeker.
   3.  v  Joukje Jans JONGSMA, dienstmeid, geboren op 02-11-1897 te Winsum, overleden op 19-01-1995 op 97-jarige leeftijd, begraven te Sneek.
Gehuwd met Jan Wiggers ATSMA, geboren op 22-05-1890 om 18.00 uur te Nijland, zoon van Wigger ATSMA, arbeider, en Akke Douwes ELSINGA, overleden op 02-01-1954 op 63-jarige leeftijd, begraven te Sneek.
   4.  v  Baukje JONGSMA, dienstmeid, geboren op 05-01-1900 te Winsum, overleden op 02-09-1953 te Winsum op 53-jarige leeftijd, begraven te Winsum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-05-1928 te Franeker met Cornelis Sikkes SIJTSMA, 32 jaar oud, gardenier, geboren op 21-08-1895 te Franeker, zoon van Sikke SIJTSMA, gardenier, en Tetje van der VEEN, overleden op 12-01-1992 te Harlingen op 96-jarige leeftijd, begraven te Winsum.


VI.1    Jan Jans JONGSMA, directeur N.V. Noord-Friesche Middenstandsbank / Nederlandsche Middenstandsbank te Dokkum, geboren op 20-07-1896 te Winsum, zoon van Jan Jans JONGSMA (zie V.10) en Akke Jetzes WIJNJA, overleden op 28-02-1978 te Dokkum op 81-jarige leeftijd.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
President-commissaris Dokkumer Machine Fabriek N.V. (1960); secretaris en president van de Raad van Commissarissen Prins NV, Dokkum (1947-1972).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1921 te Ooststellingwerf met Alberdina Remmelts FLIK, 26 jaar oud, geboren op 05-02-1895 te Smilde, dochter van Remmelt FLIK en Eefke de BOER, overleden 00-03-1974 te Dokkum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA, electrotechnicus, geboren op 20-08-1924 te Drachten, overleden op 21-10-2005 te Son op 81-jarige leeftijd, begraven op 26-10-2005 te Eindhoven.
Gehuwd (1) ca. 1950 met Elisabeth G. (Elly) POSTMA, geboren op 27-10-1928, overleden op 01-12-1980 op 52-jarige leeftijd, begraven te Woensel onder Eindhoven.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
Gehuwd (2) rond 1981 met Jacoba (Co) van WINGERDEN.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   2.  v  Eefke Lutina JONGSMA, geboren op 02-05-1926 te Drachten, overleden op 19-07-2015 om 19.00 uur te Dokkum op 89-jarige leeftijd, na een veelbewogen leven, in Hospice De Oase. Begraven op 23-07-2015 te Sibrandahûs.
Verloofd 2e Paasdag 1955: Eef Jongsma, Dokkum, Vleesmarkt 27 en Gerrit Bloemhof, Dokkum, Woudweg E 1 d.
Gehuwd 00-00-1959 te Leeuwarden, gescheiden 00-00-1976 van Haije Hendrik van der HELM, klerk, eig. drukkerij (1959 - 1976), geboren op 02-02-1928 te Leeuwarden, zoon van Lieuwe van der HELM en Aafje Rensina HASPER.
{Hij is later samenwonend met Henny van der HOEK.}
   3.  v  Akke Joukje JONGSMA, geboren op 25-12-1927 te Drachten, overleden op 31-10-1992 op 64-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Ongehuwd.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 9580
Web Analytics