Kwartierstaat van Simke Kloosterman

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

Generatie I

1 Simke Kloosterman, schrijfster, dichteres, geboren op 25-11-1876 te Twijzel, overleden op 05-12-1938 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd. Begraven op 09-12-1938 te Twijzel.
Simke Kloosterman is op 25 novimber 1876 yn Twizel berne. Hja wie it iennige bern fan de Fryske dichter Jan Ritskes Kloosterman. Har heit hie in buorkerij, mar fielde dêr neat foar en liet it al gau oan in oar oer. Foar in famke yn dy tiid krige Simke Kloosterman in goede oplieding. Hja waard earst nei de Hofskoalle yn Ljouwert stjoerd en krige letter fuortset ûnderwiis oan in partikuliere skoalle yn Grins. Har oplieding waard ôfrûne op in kostskoalle yn Wijk bij Duurstede. Hoewol't Simke Kloosterman net troud west hat, hat hja nea in baan hân. Troch it jild fan har âlden hat hja by steat west en lis har alhiel ta op it skriuwerskip. Hja debutearre yn it Nederlânsk yn it blêd De Hollandsche Lelie, mar skreau, neidat der yn 1898 wurk fan har opnommen wie yn Sljucht en Rjucht, fierder allinne noch mar yn it Frysk. Simke Kloosterman hat har neilittenskip ûnderbrocht yn in lien, dat har namme draacht. Ut de fûnsen dêr't it bestjoer fan it Simke Kloostermanlien oer te kedizen hat, wurdt ienris yn 'e trije jier in bedrach beskikber steld foar de Simke Kloosterman-priis dy't ornearre is foar berne- en jongereinboeken.
Zie: "De Strikel" d.d. januari 1964 (nr. 1), blz. 10 e.v. In het "Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland "d.d. 31-03-1999 stond een uitgebreid artikel over Simke Kloosterman. Zie ook: "Ut it Gea fan Sterke Hearke" door Dam Jaarsma, blz. 367 e.v., Fryske Akademy, Leeuwarden 1987.


Generatie II

2 Jan Ritskes Kloosterman, landgebruiker, geboren op 23-02-1847 te Twijzel, overleden op 17-02-1914 te Twijzel op 66-jarige leeftijd. Begraven op 21-02-1914 te Twijzel.
Zie: "De Strikel" d.d. oktober 1961 (nr. 10), blz. 130 e.v.; "Ut it Gea fan Sterke Hearke", blz. 362 e.v., door Dam Jaarsma, Fryske Akademy, Leeuwarden 1987.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-07-1876 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 25-jarige
3 Trijntje Jans Beintema, geboren op 09-11-1850 te Kollumerland c.a. Overleden op 25-11-1916 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd.

Generatie III

4 Ritske Wijtzes Kloosterman, landgebruiker, geboren op 26-08-1817 te Twijzel, overleden op 02-10-1879 te Twijzel op 62-jarige leeftijd. Begraven op 06-10-1879 te Twijzel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-01-1847 te Achtkarspelen met de 24-jarige
5 Simke Jans Siccama, geboren op 21-10-1822 te Augsbuurt, overleden op 28-01-1849 te Twijzel op 26-jarige leeftijd.

6 Jan Douwes Beintema, geboren op 29-11-1807 te Westergeest, gedoopt op 26-12-1807 te Oudwoude c.a. Overleden op 25-10-1856 te Wouddijk onder Westergeest op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-09-1842 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 27-jarige
7 Jantje Pieters Wouda, geboren op 12-10-1814 te Ee, overleden op 22-10-1897 te Kollumerland c.a. op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 03-09-1842 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Jan Douwes Beintema, 34 jaar oud (zie 6).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 12-05-1859 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Cornelis Halbes Halbesma.

Generatie IV

8 Wijtze Binderts Kloosterman, landbouwer, wethouder gemeente Achtkarspelen, geboren op 13-07-1777 te Buweklooster onder Harkema-Opeinde, gedoopt op 20-04-1777 te Drogeham, overleden op 17-02-1861 te Twijzel op 83-jarige leeftijd. Begraven op 21-02-1861 te Twijzel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-08-1802 te Twijzel met de 24-jarige
9 Teetske Minzes Sijtsma (Taetske), geboren op 14-05-1778 te Twijzel, gedoopt op 28-06-1778 te Twijzel/Kooten, overleden op 21-12-1856 te Twijzel op 78-jarige leeftijd. Begraven op 26-12-1856 te Twijzel.

10 Jan Louws Sikkama (Siccama), geboren op 17-08-1799 te Burum, gedoopt op 08-09-1799 te Burum, overleden op 18-04-1859 te Kollum op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-06-1822 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Martje Louws Wiersma, 22 jaar oud (zie 11).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 25-10-1832 met Kaatje Gerlofs Holwerda, geboren ca. 1801 te Kollum, overleden op 01-08-1848 te Kollum.
11 Martje Louws Wiersma, geboren op 13-01-1800 te Augsbuurt, gedoopt op 16-02-1800 te Augsbuurt, overleden op 29-01-1829 te Burum op 29-jarige leeftijd. Begraven te Burum.

12 Douwe Johannes Beintema, landbouwer, wethouder, geboren op 19-09-1779 te Munnekezijl, gedoopt op 23-10-1779 te Munnekezijl, overleden op 26-03-1840 te Westergeest op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1806 te Westergeest met de 19-jarige
13 Trijntje Jans Bijker, boerin, geboren op 25-07-1786 te Wetzens, overleden op 25-09-1834 te Westergeest op 48-jarige leeftijd.

14 Pieter Beernts Wouda, geboren rond 1773, overleden op 20-12-1819 te Oostdongeradeel.
Gehuwd op 08-09-1816 te Ee met
15 Romkje Sybes van der Schaaf, geboren rond 1772, overleden op 23-02-1854 te Oostdongeradeel.

Generatie V

16 Bindert Jacobs Kloosterman, landbouwer, adjunct-maire van Augustinusga, assessor (wethouder) gemeente Achtkarspelen, gedoopt op 08-03-1744 te Oostermeer, overleden op 07-02-1819 te Twijzel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-02-1772 te Drogeham met de 24-jarige
17 Antje Wijtzes Kloosterman, geboren op 29-01-1748 te Buweklooster, gedoopt op 18-02-1748 te Drogeham, overleden op 08-12-1810 te Harkema-Opeinde op 62-jarige leeftijd.
Zij erfde 1/5 deel uit de nalatenschap van haar oom Gerben Nannes.

18 Minze Sijtzes Sijtsma, boer te Twijzel, gedoopt op 16-11-1732 te Twijzel/Kooten, overleden 00-00-1783 te Twijzel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1762 te Twijzel met
19 Jenke Stevens, geboren 00-00-1737 te Oostermeer, overleden op 15-03-1807 te Twijzel.

20 Louw Elzes Sikkema, gedoopt op 28-09-1760 te Kollum, overleden op 10-09-1822 te Burum op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-08-1787 te Kollum met de 20-jarige
21 Wytske Ebbes Broersma, geboren op 12-10-1766 te Kollum, overleden op 28-08-1844 te Kollum op 77-jarige leeftijd. Begraven te Kollum.

22 Louw Romkes Wiersma, landbouwer, assessor van Kollumerland c.a. Geboren te Burum, gedoopt op 24-04-1768 te Burum, overleden op 17-03-1829 te Augsbuurt op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-05-1793 te Augsbuurt met Antje Yntes, 18 jaar oud, geboren op 20-10-1774 te Beers, overleden voor 1798.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 07-01-1798 te Augsbuurt met Simkje Tjeerds Wiersma (Rispens) (zie 23).
Gehuwd (3) op 45-jarige leeftijd op 15-02-1814 te Burum met Minke Eeuwes Wiersma, 40 jaar oud, boerin, gedoopt op 03-11-1773 te Burum, overleden op 21-12-1814 te Augsbuurt op 41-jarige leeftijd.
23 Simkje Tjeerds Wiersma (Rispens), geboren 00-12-1770, gedoopt op 06-01-1771 te Buitenpost, overleden op 30-05-1812 te Burum.

24 Johannes Meinderts Beintema, boer, geboren op 16-01-1746 te Westergeest, overleden op 11-05-1821 te Westergeest op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1772 te Westergeest met de 29-jarige
25 Jeykjen Douwes Beintema, geboren op 30-10-1743 te Westergeest.

26 Jan Jans Bijker, geboren ca. 1760, overleden voor 1824.
Gehuwd op 29-05-1785 te Morra met
27 Trijntje Minnes Douma, geboren rond 1761, overleden op 05-01-1824 te Oostdongeradeel.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 11376
Web Analytics