Kwartierstaat van Johannes Boomsma

Laatst bijgewerkt: maandag 09 april 2018 Geschreven door Martinus Jongsma

Generatie I

1 Johannes (Joop) Boomsma, leraar, geboren op 04-08-1945 te Rottevalle, overleden 04-04-2018, gecremeerd 10-04-2018 te Goutum.
Fries dichter, leraar Nederlands bij het mavo te Gouda en sinds 1975 te Leeuwarden. Behoort tot de dichtersgeneratie van 1968, met anecdotisch geaard en gemakkelijk verstaanbaar werk, gedeeltelijk in eigen beheer uitgegeven. Werk: Frysk om utens (1969); Multipleks (1970); Ierlitte (1972); Dunnik en oar proasa (1974).
Bron: Encyclopedie van het hedendaagse Friesland, deel I, Leeuwarden 1975.
Joop Boomsma is de fjirde augustus 1945 op 'e Rottefalle berne, mar ferhuze al as fjouwerjierrich jonkje nei Surhústerfean, dêr't er de beuker- en de legere skoalle ôfrûn. It foarbyld fan master Lourens van der Leij hat makke, dat er ek ûnderwizer wurde woe. Nei de Surhústerfeanster ulo kaam er yn Drachten op de rykskweekskoalle. Yn de skoalkranten fan ulo en kweek publisearre Joop Boomsma syn earste fersen en ferhalen, wylst er op de kweek, benammen troch Geale de Vries, ek mei toaniel yn oanrekking kaam. Neidat er de haadakte helle hie, wurke Joop Boomsma koart yn in boekhannel.
Begjin 1968 wenne er in skoft yn 'e Gerdyk dêr't er yn 'e kunde kaam mei Rink van der Velde en Gerben Brouwer, mannen dy't him op it spoar setten fan de Fryske literatuer. Yn dy snuorje ferskynde der foar it earst wurk fan him yn it moanneblêd De Strikel. Datselde jier krige Boomsma wurk oan de iepenbiere legere skoalle yn Gouderak; letter joech er les oan in mafû-skoalle yn Gouda oant er ein 1975 as learaar Nederlânsk en maatskippijlear oan de Ljouwerter Mafû-Nijlân (no Skoallemienskip Piter Jelles) nei Fryslân werom kaam. Joop Boomsma wennet sûnt 1976 yn Menaam.
Nei twa bondeltsjes yn eigen behear kaam yn 1972 Boomsma syn earste offisjele fersebondel, Ierlitte, by de Koperative Utjowerij. Der soene noch twa bondels folgje, mar syn eigen foarm fûn er dochs yn it skriuwen fan koarte ferhalen en benammen yn de misdiedliteratuer. Oant no ta binne der fjouwer misdiedromans en ien bondel mei eigen misdiedferhalen útkommen, wylst Boomsma ek de gearstaller west hat fan twa bondels mei koarte ferhalen yn dat sjenre fan de hân fan ek oare auteurs. Foar de jongerein skreau er toaniel en ek in tal ferhalen.
Yn de priisfragen fan it Rely Jorritsmafouns hat er begjin santiger jierren ienris mei in ferhaal en twaris mei in fers in priis wûn.
Joop Boomsma hat meiwurke oan ferskate literêre blêden, wie redakteur fan Operaesje Fers, bestjoerslid fan De Fryske Bibleteek en in skoftlang foarsitter fan It Skriuwersboun. Ut dy warberheden binne ek in tal boekpublikaasjes fuortkommen dêr't it Peteareboek (1976), in rige fraachpetearen mei manlju t de Fryske Beweging, it nijsgjirrichste fan is.
Wurk:

1988 : Ien foar de wraak
1989 : Kwea jild
1994 : In frou mei ljochtblauwe eagen (novelle boekewikegeskink 1994)
1998: Yn reek ferflein
1974 : Dunnik en oar proasa (eigen beheer)
1992 : Picasso, lêste wurk (misdiedferhalen)
Dichtwurk:
1969 : Frysk om utens (eigen beheer)
1970 : Multipleks (eigen beheer)
1972 : Ierlitte
1976 : Wetter, stien en sân
1986 : Waskje op mendje
Ferskaat:
1976 : Peteareboek. Petear en profyl (petearen mei Simen Feenstra (oer Rely Jorritsma), Juw fon Wearinga, Sjoerd Leiker, Fokke Sierksma, Eelke Simens de Jong, Marten Koops Scholten, Rein Boomgaardt, Gerben Brouwer)

1978 : Tobeksjen op 't oulein paed (fiifentwintich jier Fryske Winterjoune-nocht.
1979 : PROTEST/PORTRET (fersen fan Jan Dotinga, Joop Boomsma en Meindert Bylsma. Foto's Henk Kuiper)
1987 : Skroei (Jongereinferhalen, mei ferskate oare skriuwers)
Gearstaller fan:
1979 : Earnst en Koartswyl
1981 : Is frede wier itselde as gjin oarloch mear?
1991 : Fryske Misdied Ferhalen
1994 : Knyflok en Reidmannen en oare misdiedferhalen
(Gearstald en ynlaat troch Joop Boomsma)
Literatuer:
1977 : Klaes Dykstra, Lyts hânboek fan de Fryske literatuer, s. 149
Fraachpetearen:
1989 : Jelle Bangma yn Frysk & Frij, 27-05-1989
1989 : Joop Atsma yn De Feanster, 23-11-1989
1989 : Sietse de Vries yn de Leeuwarder Courant, 10-11-1989
1992 : Eize de Boer yn it Friesch Dagblad, 18-07-1992
1992 : Joop Atsma yn De Feanster, 22-10-1992
Resinsjes:

1969 : R.R. van der Leest yn Trotwaer, s. 279, oer Frysk om Utens
1972 : J.N. yn de Leeuwarder Courant, 07-10-1972, oer Ierlitte
1972 : Klaes Jansma yn Frysk & Frij, 19-05-1973, oer Ierlitte
1974 : (J.) N(oordmans) yn de Leeuwarder Courant, 15-06-1974, oer Dunnik en oar proasa
1976 : R.R. van der Leest yn Trotwaer, 1976, s. 308, oer Wetter, stien en sân
1976 : Piter Yedema yn Hjir, 1976/3, s. 23-24, oer Wetter, stien en sân
1977 : Bouke Oldenhof yn Hjir, 1988/2, s. 71-74, oer Ien foar de wraak
1977 : Willem Abma yn Trotwaer, 1977, s. 299-301, oer Peteareboek
1977 : Tiny Mulder yn it Friesch Dagblad, 18-06-1977, oer Peteareboek
1978 : M.J. de Haan yn Frysk & Frij, 21-04-1979, oer Tobeksjen op 't oulein paed
1979 : Jan J. Bylsma yn De Strikel, 1979, s. 170, oer Tobeksjen op 't oulein paed
1979 : Drs T. Kingma yn de Stim, maeije 1979, s. 5, oer Earnst en koartswyl
1979 : M.J. de Haan yn Frysk & Frij, 19-01-1980, oer Earnst en koartswyl
1986 : Tsjerk Veenstra yn De Strikel, 1986, s. 327-328, oer Waskje op mendje
1986 : Tjitze de Jong yn Hjir, 1986/1, s. 82-84, oer Waskje op mendje
1988 : Bouke Oldenhof yn Hjir, 1988/3, s.32-35, oer Ien foar de wraak
1988 : Piter Terpstra yn de Strikel, 1988, s. 173-174, oer Ien foar de wraak
1988 : Jan Wybenga yn de Leeuwarder Courant, 13-05-1988, oer Ien foar de wraak

1989 : Jan Jongsma yn Frysk & Frij, 14-10-1989, oer Kwea jild
1989 : Rients de Boer yn it Friesch Dagblad, 04-11-1989, oer Kwea jild
1989 : Sietse de Vries yn de Leeuwarder Courant, 22-09-1989, oer Kwea jild
1991 : Rients de Boer yn it Friesch Dagblad, 12-10-1991, oer Fryske Misdied Ferhalen
1992 : Josse de Haan yn Frysk & Frij, 18-11-1992, oer Picasso, lêste wurk
1992 : Jelle Krol yn de Leeuwarder Courant, 25-09-1992, oer Picasso, lêste wurk
1992 : Henk van der Veer yn it Sneeker Nieuwsblad, 15-10-1992, oer Picasso, lêste wurk
1992 : Piter Terpstra yn De Strikel, 1992, s. 9-10, oer Picasso, lêste wurk
1994 : Jelle Krol yn de Leeuwarder Courant, 18-02-1994, oer In frou mei ljochtblauwe eagen
1994 : Jelle Krol yn de Leeuwarder Courant, 18-02-1994, oer Knyflok en Reidmannen
1994 : Rients de Boer yn it Friesch Dagblad, 19-02-1994, oer Knyflok en Reidmannen
1994 : Jan Jongsma yn it Friesch Dagblad, 23-02-1994, oer In frou mei ljochtblauwe eagen
1994 : Henk van der Veer yn it Sneeker Nieuwsblad, 03-03-1994, oer In frou mei ljochtblauwe eagen
1994 : Josse de Haan yn Frysk & Frij, april 1994, s. 37, oer In frou mei ljochtblauwe eagen
1994 : Jetske Bilker yn Trotwaer, s. 253-256, oer In frou mei ljochtblauwe eagen
1998 : Jelle Krol yn de Leeuwarder Courant, 27-03-1998, oer Yn reek ferflein

1998 : Henk van der Veer yn it Sneeker Nieuwsblad, 11-06-1998, oer Yn reek ferflein
1998 : Lolkje Hoekstra yn Trotwaer s.157, oer Yn reek ferflein
1998 : Pieter Duijff yn it Friesch Dagblad, 01-08-1998, oer Yn reek ferflein.
Bron: https://www.flmd.nl/auteurs (internet).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-10-1967 te Opsterland met Jinke Grietje (Jenny) Eppinga, 21 jaar oud, geboren op 01-08-1946 te Opsterland.

Generatie II

2 Siebe Boomsma, fabrieksarbeider, geboren op 23-03-1915 te Drachten, overleden op 20-07-1990 te Rottevalle op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 14-08-1937 te Smallingerland met Fokje de Haan, 18 jaar oud, geboren op 05-10-1918 te Surhuisterveen, overleden op 10-10-1939 te Groningen op 21-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 21-03-1942 te Smallingerland met Wietske Bekkema, 19 jaar oud (zie 3).
3 Wietske Bekkema, geboren op 06-10-1922 te Surhuisterveen, overleden op 21-04-1966 te Drachten op 43-jarige leeftijd.

Generatie III

4 Johannes Willems Boomsma, arbeider, geboren op 18-11-1887 te Drachten, overleden op 08-04-1965 op 77-jarige leeftijd. Begraven op 11-04-1965 te Boelenslaan.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-10-1912 te Smallingerland met de 22-jarige
5 Hiltje Siebes Veenstra, geboren op 31-05-1890 te Surhuisterveen, overleden op 20-04-1975 op 84-jarige leeftijd. Begraven op 24-04-1975 te Boelenslaan.

6 Eelke Jelles Bekkema, arbeider, geboren op 16-04-1881 te Surhuisterveen, overleden op 11-08-1976 te Drachten op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1906 te Smallingerland met de 23-jarige
7 Eelkje Taekes van der Meer, geboren op 04-01-1883 te Drachten, overleden op 10-09-1962 te Boelenslaan op 79-jarige leeftijd. Begraven te Boelenslaan.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 23-02-1901 te Smallingerland, gescheiden na 2 jaar op 14-11-1903 te Achtkarspelen van Willem Jelles Bekkema, boerenarbeider, geboren op 16-10-1878 te Surhuisterveen, overleden op 24-06-1976 te Noordbergum op 97-jarige leeftijd. Begraven te Drachten.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 21-05-1906 te Smallingerland met Eelke Jelles Bekkema, 25 jaar oud (zie 6).

Generatie IV

8 Willem Jans Boomsma, arbeider, geboren op 06-08-1863 te Drachten, overleden op 27-01-1937 te Smallingerland op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-01-1893 te Smallingerland met de 25-jarige
9 Antje Jacobs van der Meer, geboren op 14-08-1867 te Surhuisterveen, overleden op 17-10-1950 op 83-jarige leeftijd. Begraven op 21-10-1950.

10 Siebe Jans Veenstra, bezemmaker, arbeider, geboren op 14-10-1847 te Surhuisterveen, overleden op 03-11-1913 te Achtkarspelen op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-06-1871 te Achtkarspelen met de 21-jarige
11 Elizabeth Oedzes Bos (Liske), geboren op 14-01-1850 te Surhuisterveen, overleden op 10-03-1932 te Boelenslaan op 82-jarige leeftijd.

12 Jelle Andries Bekkema, boerenarbeider, veehouder, landbouwer, jager, geboren op 11-04-1850 te Surhuisterveen, overleden op 14-10-1927 te Boelenslaan op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1874 te Achtkarspelen met de 26-jarige
13 Aafke Willems Koorda, naaister, geboren op 13-07-1847 te Surhuisterveen, overleden op 01-10-1935 te Groningen op 88-jarige leeftijd.

14 Taeke Minderts van der Meer, arbeider, geboren op 07-01-1851 te Rottevalle (Achtk.).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-10-1873 te Achtkarspelen met
15 Geeske Wiegers van der Sluis, arbeidster, geboren rond 1853 te Opeinde.

Generatie V

16 Jan Siebes Boomsma, arbeider, geboren op 20-12-1808 te Drachten, overleden op 01-05-1887 te Smallingerland op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-01-1844 te Smallingerland met de 22-jarige
17 Johanna Jans Plomp, geboren op 07-03-1821 te Woerden, overleden op 12-01-1909 te Smallingerland op 87-jarige leeftijd.

18 Jacob Pieters de Meer, geboren op 10-08-1833 te Surhuisterveen, overleden voor 1886.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-12-1856 te Achtkarspelen met de 25-jarige
19 Taapke Jochums van der Meer Slotegraaf, arbeidster, geboren op 30-10-1831 te Rottevalle (Achtk.), overleden op 08-01-1918 te Surhuisterveen op 86-jarige leeftijd.

20 Jan Wolters Veenstra, arbeider, schrobbermaker, geboren op 11-01-1806 te Surhuizum, overleden op 18-10-1868 te Surhuisterveen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 14-06-1827 te Achtkarspelen met Neeltje Hendriks Pitstra, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 08-02-1804 te Surhuisterveen, overleden op 26-09-1845 te Surhuisterveen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 18-09-1847 te Achtkarspelen met Hendrikje Siebes Boomsma, 28 jaar oud (zie 21).
21 Hendrikje Siebes Boomsma, arbeidster, schrobbermaakster, bezemmaakster, geboren op 22-02-1819 te Rottevalle, overleden op 25-12-1878 te Surhuisterveen op 59-jarige leeftijd.

22 Oeds Sijbes Bos, arbeider, geboren op 10-05-1809 te Surhuisterveen, overleden op 31-01-1874 te Surhuisterveen op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-01-1840 te Achtkarspelen met de 26-jarige
23 Pietje Jakobs van der Sluis, arbeidster, geboren op 13-06-1813 te Zuider Drachten, overleden op 01-03-1898 te Surhuisterveen op 84-jarige leeftijd.

24 Andries Jakobs Bekkema, boerenarbeider, geboren op 10-06-1819 te Surhuisterveen, overleden op 10-01-1884 te Surhuisterveen op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-03-1845 te Achtkarspelen met de 24-jarige
25 Aaltje Wytzes Holwerda, arbeidster, geboren op 28-12-1820 te Engwierum, overleden op 17-05-1883 te Surhuisterveen op 62-jarige leeftijd.

26 Willem Jans Koorda, arbeider, geboren op 28-11-1810 te Surhuisterveen, gedoopt op 27-01-1811 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-03-1843 te Achtkarspelen met de 24-jarige
27 Aaltje Eelkes Spaanstra, geboren op 04-07-1818 te Drogeham, overleden op 08-09-1857 te Surhuisterveen op 39-jarige leeftijd.

28 Mindert Taekes van der Meer (Meindert), arbeider, geboren op 14-02-1814 te Rottevalle (Sm.), overleden op 10-05-1888 te Surhuisterveen op 74-jarige leeftijd.
Relatie (1) met Harmke Klazes Loonstra, arbeidster, geboren op 01-01-1806 te Surhuisterveen, gedoopt op 09-02-1806 te Surhuisterveen.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 17-06-1849 te Achtkarspelen met Antje Taekes Tuinstra, 22 jaar oud (zie 29).
29 Antje Taekes Tuinstra, arbeidster, geboren op 20-07-1826 te Surhuisterveen, overleden op 27-01-1894 te Surhuisterveen op 67-jarige leeftijd.

30 Wieger Migchiels van der Sluis, arbeider, geboren op 07-12-1823 te Rottevalle (Achtk.), overleden op 21-10-1877 te Surhuisterveen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-06-1852 te Smallingerland met de 24-jarige
31 Eelkjen Hendriks Papa, arbeidster, geboren op 05-11-1827, overleden op 15-06-1887 te Surhuisterveen op 59-jarige leeftijd.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 11924
Web Analytics