Kwartierstaat van Gerrit Herres van der Veen

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1 Gerrit Herres van der Veen, onderwijzer, geboren op 29-03-1863 te Driesum, overleden op 10-04-1950 op 87-jarige leeftijd.
Hij werd in november 1878 kwekeling te Drachten met een jaarsalaris van f. 200,--. In oktober 1883 slaagde hij voor het onderwijzersexamen en werd onderwijzer te Eestrum en daarna hoofd van de eenmansschool te Kollumerpomp. Hij schreef kinderliedjes.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-11-1888 te Tietjerksteradeel met Fettje Dirks Atsma, 27 jaar oud, geboren op 23-07-1861 te Eestrum, overleden te Leeuwarden.

Parentatie I

2 Herre Gerrits van der Veen, onderwijzer, geboren op 15-03-1816 te Grouw, overleden op 13-09-1887 te Murmerwoude op 71-jarige leeftijd.
Onderwijzer te Grouw, Doniaga en Driesum (1847-1882). Grimmige, recalcitrante figuur, modernistisch-liberaal polemisch journalist.
Schreef gedichten: Rymkes foär Friesen (1844); rake puntdichten: Clipsrymkes (1846); Frymitslery (1871); koorliederen (deels met eigen muziek): Frijsce fjouerstim (1844); Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen (1856); tijdzangen: Oars is 't nou! (1859); Oan de Friezen (1861); Curaters, weits! (1861); Geast end pung (1868); de kleine roman De kaertlizzer (1856); Nutspreken: De wîlde lantearne (1855; in 1880 uitgebracht onder de titel: De bitsjoende wrâld); toneelschets: De schoäll'forsjongery (1847). Vertalingen naar Van Alphen en Tollens; Nederlandse schoolboekjes en ontelbare bijdragen in Fr. jaarboekjes en tijdschriften; medewerker 'Fr. Courant', 'Fr. Volksblad' enz. (sociale ontwikkeling, plaatselijk nieuws, onderwijs).
Zie: A.S. Wadman, H.G. v.d. V. In skoalmaster yn 'e Dokkumerwâlden (1955), met blib.; Piebenga (1957), 124-130.
Bron: Encyclopedie van Friesland 1958, pag. 641.

Hjerre Gjerrits van der Veen.
Hjerre Gjerrits van der Veen komt yn 1816 yn Gou to wrâld. Master Hjerre, sa't er him sels faek neamt, sil ta menniste doomny leare, mar dat giet oer en sa stiet er dan, earst as kwekeling en letter as ûnderwizer oan 'e Grouster skoalle. Yn 1842 giet er nei Dunegea en der hat er it net to bêst nei 't sin. Mar nei 5 jier slagget er nei Driesum, der 't er neffens eigen sizzen:
"scoallemaster, foarlaezer, orgelist, kloklieder, bibelwarrer, haechsnoeyer, tsjerkhofskoffeler, strjitwjoelder, insfh. is, en foarsjonger te Walterswâld".
Lykwols, hy is noch mear: skriuwer, dichter, sprekker, journalist, mezykskriuwer en dan forjitte wy noch syn 250 ynstjûrde stikken yn ûnderskate kranten. In kundich man, earlik, rjochtút, mar tige apart fan wêzen, by't dwerse omt ôf en net yn steat ris hwat ta to jaen. Troch syn aerd hat er it faek net maklik hawn. As ûnderwizer wie er strider foar de Iepenbiere Skoalle en hat er in stikmannich rymkes, ferskes en in lêsboekje foar de bern skreaun. Fan syn oare wurk is it bikendste it liet: "It Sweltsje". Hy is stoarn yn 1887 to Moarmwâld.
Tekst: Rapportenboekje Hjerre Gjerritsskoalle te Grouw.

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 25-05-1854 te Dantumadeel met de 31-jarige
3 Aagje Jacobs Fokkema, geboren op 15-09-1822 te Dantumadeel, overleden op 17-11-1896 te Dantumadeel op 74-jarige leeftijd.

Parentatie II

4 Gerrit Herres van der Veen, schipper, geboren op 19-11-1788 te Ureterp, gedoopt op 14-12-1788 te Ureterp c.a. Overleden op 07-04-1861 te Grouw op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-07-1815 te Grouw met
5 Wimke Durks Hoekstra, geboren 00-02-1797 te Grouw, overleden op 28-08-1859 te Grouw.

6 Jacob Fokkes Fokkema, landbouwer, geboren rond 1785 te Anjum, overleden op 17-01-1828 te Driesum.
Gehuwd op 28-05-1809 te Marrum met de 19-jarige
7 Saeaeske Reinders Kloosterman, geboren op 01-06-1789 te Ferwerd, overleden op 02-06-1854 te Driesum op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 28-05-1809 te Marrum met Jacob Fokkes Fokkema (zie 6), gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 06-06-1829 te Dantumadeel met Anne Minzes Jeltema, 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 12-04-1795 te Jouswier, overleden op 10-03-1890 te Dantumadeel op 94-jarige leeftijd.

Parentatie III

8 Herre Gerrits van der Veen, schipper, geboren rond 1759, gedoopt op 10-02-1763 te Ureterp, overleden op 23-07-1851 te Idaarderadeel.
1811: Van der Veen, Grouw, Mairie Grouw, fol. 26.
Gehuwd (1) op 29-09-1782 te Harlingen met Trijntje Klazes, 18 jaar oud (zie 9), gehuwd (2) op 17-03-1823 te Idaarderadeel met Trijntje Klazes, 55 jaar oud, gedoopt op 25-10-1767 te Grouw.
9 Trijntje Klazes, gedoopt op 03-01-1764 te Harlingen, overleden op 31-07-1821 te Grouw op 57-jarige leeftijd.

10 Durk Taekes, koopman, geboren rond 1766, overleden op 23-10-1810 te Grouw.
1811: Hoekstra, voor de kinderen van wijlen Durk Takes; aangever: Hendrik Doekeles Friesema, wonende te Grouw. Als grootvader van moederszijde is hij voogd over de kinderen. Mairie Grouw, fol. 16v.
Gehuwd op 02-06-1793 te Grouw met
11 Doekeltje Hendriks Vriesema, geboren rond 1769 te Grouw, overleden op 31-01-1851 te Grouw.

12 Fokke Jacobs, geboren ca. 1745.
Gehuwd op 24-06-1770 te Anjum met
13 Antje Tjeerds, geboren ca. 1745.

14 Reinder Dirks, landbouwer, gedoopt op 16-12-1753 te Cornjum, overleden op 09-05-1801 te Ferwerd op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-05-1788 te Ferwerd met de 22-jarige
15 Aagje Freerks van der Woude, geboren op 25-02-1766 te Suawoude, overleden op 05-05-1849 op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 04-05-1788 te Ferwerd met Reinder Dirks, 34 jaar oud (zie 14), gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 26-09-1802 te Ferwerd met Symon Dirks Oosterwal, geboren rond 1772, overleden op 26-05-1812 te Ferwerd.

Parentatie IV

16 Gerrit Herres, geboren 00-00-1729, overleden op 17-09-1809 te Grouw.
Gehuwd op 16-12-1753 te Ureterp met
17 Aaltje Sweitzes, geboren rond 1727, overleden op 16-11-1817 te Grouw.

18 Klaas Harmens.
Relatie met
19 Grietje Jans.

20 Taeke Durks.
Gehuwd op 19-07-1760 te Grouw met
21 Wimke Jentjes.

22 Hendrik Doekeles Friesema, koemelker, geboren rond 1727 te Grouw, overleden op 11-05-1822 te Grouw.
1811: Friesema, Grouw, Mairie Grouw, fol. 16.
Gehuwd op 05-12-1762 te Grouw met
23 Sytske Tjeerds, geboren rond 1733 te Tjalleberd, overleden op 17-12-1813 te Grouw.

28 Dirk Hendriks, geboren ca. 1720, overleden op 08-01-1779 te Westernijkerk.
Gehuwd op 21-02-1746 te Westernijkerk met de 19-jarige
29 Seeske Martens, gedoopt op 30-06-1726 te Blija c.a. Overleden op 03-03-1801 te Marrum op 74-jarige leeftijd.

30 Freerk Durks Donjema, boer, gedoopt op 22-05-1726 te Rijperkerk, overleden voor 1761.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-01-1749 te Suawoude c.a. Echtgenote is de 20-jarige
31 Aaltje Symens Algra, gedoopt op 22-11-1728 te Suawoude.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 10790
Web Analytics