Kwartierstaat van Lodewijk Meeter

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1 Lodewijk Meeter, skûtsjeschipper It Huzumer Skûtsje, geboren op 23-03-1915 te Munnekezijl, overleden op 01-11-2006 te Grou op 91-jarige leeftijd, begraven op 04-11-2006 te Leeuwarden.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau in het zilver; erelid SKS; Ereburger van Leeuwarden.
Lodewijk Meeter werd op een skûtsje geboren in Munnekezijl. "Us heit woe net dat ik in Grinzer wêze soe. Hy hat dêr gau it skip oerset en my yn Kollumerlân oanjûn. Grinzer of Fries, my makket it net út hear. Ik bin der".
De vermaarde schiper was een van de redders van de wedstrijden met skûtsjes. "Yn it begjin binne wy oeral hinne flein om de skippers oan it hurdsilen te krijen. Holpen oare skippers om it skip te lossen sadat se meidwaan koenen. Mar de silerij fan no is gjin skûtsjesilen mear. Al sylt it skip noch sa bêst, de minsken wolle der wat oan feroarje".
Hans Wiegel, daar had hij het niet mee in diens tijd als commissaris der koningin van Friesland. "Ik hoop dat se dy Wiegel fuortjeije. Mei in rotgong. Hy hoecht net by my oan board te kommen. Hy kin in bêste keardel wêze, mar moat goed yn de gaten hâlde dat hjir in man sit fan de PvdA. As jo kommissaris wêze wolle, dan moatte jo je net bemuoie mei polityk".
Twee keer werd Lodewijk Meeter kampioen van de SKS, in 1970 en 1971. In 1987 stopte hij. "It is sa'n spultsje, dat as ik ophâld mei it silen, no dan kin ik likegoed dea. It skûtsjesilen is foar my in spul, mar ik kin it net misse. Ik wol de wimpeltsjes fan de skûtsjes sjen".

Over Hanskje, zijn vrouw, nadat die op 3 januari 2005 was overleden: "In heel leave frou. Wat jaan en wat nimme en elkoar begripe".
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 04-11-2006, pag. 14.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-01-1940 met Hanskje van der Heide, geboren rond 1920, overleden op 03-01-2005 te Grou, begraven op 07-01-2005 te Leeuwarden.

Parentatie I

2 Eildert Eilderts Meeter, schipper, geboren op 16-06-1882 te Gaarkeuken onder Grijpskerk, overleden op 26-12-1964 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1964 te Leeuwarden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1908 te Leeuwarden met de 22-jarige
3 Maaike Klazes Akkerman, geboren op 09-05-1886 te Harlingen, overleden op 24-12-1975 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1975 te Leeuwarden.

Parentatie II

4 Eildert Meter, schippersknecht, schipper, geboren op 17-03-1840 te Surhuisterveen, overleden op 22-12-1899 te Delfstrahuizen op 59-jarige leeftijd, begraven te Delfstrahuizen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1867 te Achtkarspelen met de 22-jarige
5 Antje Jans Westerhof, geboren op 29-09-1844 te Roodeschuur onder Augustinusga, overleden op 05-05-1930 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.

6 Klaas Feddes Akkerman, schippersknecht, geboren rond 1852 te Meppel.
Gehuwd op 18-11-1875 te Harlingen met
7 Janke Harmens Jellema, geboren rond 1845 te Huizum.

Parentatie III

8 Lodewijk Voulon (Foulon), speelman (1851), muzikant (1877), gedoopt op 20-12-1795 te 's-Hertogenbosch, overleden op 18-09-1877 te Surhuisterveen op 81-jarige leeftijd.
Ongehuwd. Gehuwd (1) ca. 1825 met Theresia Kermans, geboren 00-00-1799 te Amsterdam, overleden op 06-09-1836 te Bolsward.
Relatie (2) met Tjitske Eilderts Meter (zie 9).
9 Tjitske Eilderts Meter, arbeidster, geboren op 07-12-1815 te Rottevalle onder Noorder Drachten, overleden op 15-12-1884 te Surhuisterveen op 69-jarige leeftijd.
Ongehuwd.

10 Jan Luitzens Westerhof, schipper, geboren rond 1814 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 06-08-1837 te Leek met de 30-jarige
11 Grietje Hemmes Jager, arbeidster, geboren op 23-03-1807 te Kollum, gedoopt op 05-04-1807 te Burum.

12 Fedde Klazes Akkerman, schipper, geboren rond 1817 te Rinsumageest.
Gehuwd op 23-03-1837 te Ferwerderadeel met
13 Catharina Johanna Elisabeth Burger van Raffinis, geboren rond 1817 te Oude Pekela.

14 Harmen Pieters Jellema, sjouwerman, geboren rond 1822 te Goutum.
Gehuwd op 03-08-1844 te Leeuwarderadeel met de 26-jarige
15 Geeske Wiegmans Jongsma, geboren op 31-10-1817 te Kooten, overleden voor 1875.

Parentatie IV

16 Ludovicus Josephie Foulon (Louis).
Relatie met
17 Maria Catharina Anor.

18 Eildert Andries Meeter, suikerslakkenverkoper, geboren te Leeuwarden, gedoopt op 09-11-1770 te Leeuwarden, overleden op 22-05-1829 te Surhuuisterveen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) ca. 1793 met Doedonia Pybesma.
Relatie (2) met Geertje Joukes de Vries (zie 19).
19 Geertje Joukes de Vries, tapster, geboren rond 1781 te Oldelamer, overleden op 11-02-1848 te Surhuisterveen.

20 Luitzen Sietes Westerhof, schipper, geboren rond 1787.
Gehuwd op 18-07-1813 te Leek met
21 Jantje Jans, arbeidster, geboren rond 1790.

22 Hemme Brugts Jager, verver en glasmaker, overleden 1811-1813.
Gehuwd op 27-04-1794 te Burum met de 22-jarige
23 Lutske Jans Spoelstra, gedoopt op 15-04-1772 te Burum, overleden op 10-05-1837 te Burum op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27-04-1794 te Burum met Hemme Brugts Jager (zie 22), gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 10-08-1813 te Burum met Johannes Hessels de Haan, 44 jaar oud, arbeider, gedoopt op 09-04-1769 te Buitenpost, overleden op 05-03-1830 te Burum op 60-jarige leeftijd.

24 Klaas Symens Akkerman.
Relatie met
25 Maaike Jacobs Viersen.

26 François Martin Burger van Raffinis.
Relatie met
27 Catharina Elisabeth Mensinga.

28 Pieter Hendriks Jellema.
Relatie met
29 Janke Harmens Miedema.

30 Wiegman Oenes Jongsma, arbeider, geboren op 13-08-1784 te Oudega, overleden op 19-11-1825 te Kooten op 41-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, Oostermeer, Mairie Oostermeer, fol. 1v. Relatie met
31 Akke Jans Koning, arbeidster, geboren op 28-06-1788 te Ureterp, gedoopt op 10-08-1788 te Ureterp c.a. Overleden op 17-02-1842 te Achtkarspelen op 53-jarige leeftijd.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 11747
Web Analytics