Kwartierstaat van Foppe Anne Land

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1 Foppe Anne Land, leraar, manager timmerfabriek VDM Drogeham, geboren op 08-02-1964 te Drogeham.
Sjonger, oprjochter en boppeal it ienigste orginele bandlid fan Strawelte is Foppe Land. Fia syn broer Klaas makke hy kennis mei de Punk en Oi muziek. Doet Foppe yn 'e Harkema een pear geastferwanten tsjin keam koe hy syn wylde plannen om een band te begjinnen úteinsette. Nei Strawelte hat Foppe nog drok dweande west mei Klinkhamer, wêrt ek Sjoerd Plantinga diel fan út makke. Letter wie der faak mei de "Bliide Sjongers" op pead.
Strawelte wie in Fryske punkband út de omkriten fan De Harkema dy't tusken 1986 en 1990 rûnom yn Fryslân spilen en bekend stienen om harren Fryske teksten en entûsjaste optredens. De band waard yn't lêst fan 1986 oprjochte troch Foppe Land dy't mei Paul Alma (gitaar), Cor 'Pablo' de Haan (bas), Johannes 'Smurf' Stienstra (gitaar) en Freddie Ploeg (drums) de band begûn ûnder de namme de Chickencatchers. Harren earste optreden hiene se op 6 maaie 1987 yn it jongereinsintrum it Koartling yn Bûtenpost wêr't se ek harren oefenromte hiene. Nei dit earste optreden gie Johannes Stientra út de band en begûnen se yn it Frysk te sjongen. De namme feroare yn Strawelte en se krigen hieltyten mear optredens. Yn it foarjier fan 1988 stie it earst gruttere optreden op it programma, op Aaipop yn Nijlân. Nei oanlieding fan it ferslach yn de Ljouwerter Krante wurdt fanôf no Strawelte altyten yn ien azem neamt mei de term Willepunk, de oersetting fan it nederlânske pretpunk dy't de ferslachjouwer fan de LC brûkte om de muzyk fan Strawelte te omskriuwen. Ek yn 1988 kaam der in sammelelpee út fan it Koartling mei derop trije nûmers fan Strawelte.
Neidat se dat jier fjirde waarden yn de finale fan de Kleine Prijs van Sneek, stoppe Freddie Ploeg. Syn plak waard ynnaam troch Harry Alma, it bruorke fan Paul. Letter diene se ek mei oan de foarrûnen fan it Dokkumer Popkonkours. Dêr wie immen út Litouwen dy't Strawelte graach foar in pear optredens yn Litouwen ha woe. Dus gie Strawelte yn april 1989 nei Litouwen foar twa optredens yn Vilnius en Kaunas. Troch de wiidweidige ferslachjouwing fan de meireizge ferslachjouwer fan de Ljouwerter Krante, Jacob Haagsma, krigen se hjirtroch ek wer in bulte publisiteit. De bas wie tidens dit Litouwske aventoer oernaam troch Klaas Land, de broer fan Foppe. Nei weromkomst waard de bas oernaam troch Sjoerd Plantinga, in fan fanôf it begjin dy't graach meispylje woe. Ek brocht de band nei de demo Roech as tou in elpee út mei de titel Teiwaar yn Tytsjerksteradiel. Nei in protte optredens, ein 1989 en begjin 1990 beslút de band der mei te stopjen, it ôfskiedskonsert wurdt op 29 juny 1990 hâlden yn Bûtenpost. Mar krekt letter wie der al in reuny optreden op Wâldrock yn Burgum. En yn 1991 komt der noch in sammel-cd út mei de measte nûmers ûnder de namme Greta's Tits. De band hat kundich makke om yn 2008 wer op te treedzjen. "De mem fan Doutzen" wie in grut sukses.


Parentatie I

2 Willem Land, chauffeur, monteur, ober, geboren op 14-12-1927 te Harkema-Opeinde, overleden op 22-10-2003 te Drachten op 75-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 27-10-2003 te Harkema.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-09-1959 te Achtkarspelen met de 26-jarige
3 Froukje Riemkje van der Meer, kantoorbediende, geboren op 17-02-1933 te Drogeham.

Parentatie II

4 Klaas Alberts Land, vrachtrijder, geboren op 15-05-1895 te Harkema-Opeinde, overleden op 15-04-1971 op 75-jarige leeftijd, begraven te Harkema.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-12-1917 te Achtkarspelen met de 20-jarige
5 Jitske Veenstra, geboren op 28-02-1897 te Oostermeer, overleden op 28-10-1970 op 73-jarige leeftijd, begraven te Harkema.

6 Foppe van der Meer, geboren op 02-05-1901 te Drogeham, overleden op 13-06-1974 op 73-jarige leeftijd, begraven te Drogeham.
Gehuwd met
7 Joukje Postmus, geboren op 25-11-1905 te Harkema-Opeinde, overleden op 30-12-1999 op 94-jarige leeftijd, begraven te Drogeham.

Parentatie III

8 Albert Klazes Land, voerman, herbergier, winkelier, veehouder, koopman, geboren op 06-10-1866 te Harkema-Opeinde, overleden op 11-07-1940 te Harkema-Opeinde op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-11-1892 te Achtkarspelen met de 19-jarige
9 Teikje Willems Bos, geboren op 01-01-1873 te Surhuisterveen, overleden op 24-11-1946 te Harkema-Opeinde op 73-jarige leeftijd.

10 N.N.
Relatie met
11 Loltje Wietzes Veenstra, geboren rond 1871 te Tietjerksteradeel, overleden op 16-11-1918 te Tietjerksteradeel.

12 Anne Sakes van der Meer, geboren op 22-07-1847 te Drogeham.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-05-1885 te Achtkarspelen met de 24-jarige
13 Riemkje Hendriks de Boer, geboren op 13-04-1861 te Opeinde, overleden op 07-04-1927 te Drogeham op 65-jarige leeftijd.

14 Marten Wytzes Postmus, landbouwer, veehouder, geboren op 29-06-1874 te Harkema-Opeinde, overleden 00-09-1951 te Drogeham.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1900 te Achtkarspelen met de 24-jarige
15 Froukje Wopkes Hoekstra, geboren op 18-12-1875 te Augustinusga, overleden op 12-08-1951 te Drogeham op 75-jarige leeftijd.

Parentatie IV

16 Klaas Land, arbeider, boerenknecht, geboren op 28-10-1825 te Surhuisterveen, overleden op 09-08-1883 te Harkema-Opeinde op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1855 te Achtkarspelen met de 28-jarige
17 Jantje Hendriks Ritsma, arbeidster, geboren op 17-09-1826 te Surhuizum, overleden op 06-06-1911 te Harkema-Opeinde op 84-jarige leeftijd.

18 Willem Tjallings Bos, winkelier, geboren op 16-03-1844 te Surhuisterveen, overleden op 17-03-1935 te Achtkarspelen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1868 te Achtkarspelen met de 21-jarige
19 Janke Lieuwes Wijbenga, geboren op 29-06-1846 te Oostermeer.

22 Wytze Jacobs Veenstra, arbeider, geboren rond 1841 te Drachten.
Gehuwd op 18-01-1868 te Achtkarspelen met de 24-jarige
23 Jitske Geerts van der Velde, geboren op 02-04-1843 te Suameer, overleden op 29-09-1902 te Tietjerksteradeel op 59-jarige leeftijd.

24 Sake Dirks van der Meer, timmerman, geboren op 17-01-1816 te Twijzel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-12-1842 te Achtkarspelen met de 24-jarige
25 Wiemkje Durks van der Schors, geboren op 30-06-1818 te Drogeham.

26 Hendrik Foppes de Boer, geboren rond 1829 te Opeinde.
Gehuwd op 23-05-1857 te Smallingerland met de 30-jarige
27 Rinskje Oebles van der Veer, geboren op 14-07-1826 te Drogeham.

28 Wytze Hendriks Postmus, boer, geboren op 06-02-1820 te Harkema-Opeinde, overleden op 17-01-1897 op 76-jarige leeftijd, begraven te Drogeham.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 31-05-1872 te Achtkarspelen met de 31-jarige
29 Janke Martens Dijkstra, geboren op 19-01-1841 te Surhuisterveen, overleden op 20-04-1913 te Harkema-Opeinde op 72-jarige leeftijd, begraven te Drogeham.

30 Wopke Jans Hoekstra, boerenknecht, arbeider, geboren op 04-07-1840 te Rottevalle (Achtk.), overleden op 02-05-1920 te Leeuwarden op 79-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-09-1870 te Achtkarspelen met de 27-jarige
31 Trijntje Teunis Rinzema, arbeidster, geboren op 22-11-1842 te Augustinusga, overleden op 04-11-1910 te Augustinusga op 67-jarige leeftijd, begraven op 08-11-1910 te Augustinusga.

 

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

{audio autostart}https://www.strawelte.nl/upload/287760008.mp3{/audio}

Hits: 14257
Web Analytics