Laatst bijgewerkt: zondag 09 januari 2022 Geschreven door Martinus Jongsma

 

achtkarspelen2

      Genealogie in Achtkarspelen
    en omstreken
    door
    Martinus Jongsma

  
   

Op deze internetsite vindt u beknopte kwartierstaten (5 generaties) van families uit het Fries-Groningse grensgebied, vooral uit de gemeente Achtkarspelen.

Veel gegevens zijn ontleend aan de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland, Tietjerksteradeel/Tytsjerksteradiel, Opsterland, Dantumadeel, Kollumerland c.a. en Grootegast, de doop- trouw- en begraafboeken, informatie via het internet (Ryksargyf Leeuwarden, Gen-lias) en andere bronnen. Veel dank ben ik verschuldigd aan de collega-genealogen Reid van der Leij (overl.) te Groningen, Marten Haijema (overl.) te Assen en Klaas Bekkema te Drachten. Zonder hun hulp zou mijn bestand niet uitgegroeid zijn tot meer dan 1.000.000 personen. Ook Johnny Zwart was zeer behulpzaam bij het opzetten van deze site. Veel dank ben ik verschuldigd aan Netspecialist Mindert Aardema te Assen voor zijn deskundige hulp m.b.t. de Joomla-software.

Voor op- en aanmerkingen, alsmede aanvullingen, houd ik mij ten zeerste aanbevolen. Als u meer wilt weten over Uw voorouders uit dit deel van ons land, neem dan contact met mij op. Op basis van onkostenvergoeding stel ik graag een fraai stamboomboek (kwartierstaat, soms wel 15 generaties) voor u samen.
Een notitie in het gastenboek wordt zeer gewaardeerd.

 

Wat is een kwartierstaat?

De kwartierstaat bevat zoveel mogelijk gegevens over de voorouders van één persoon (de proband), d.w.z. zijn ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders, enz. De kwartiernummering is afkomstig van Stefan Kekule von Stradonitz (1863-1933) en wordt zeer veel in kwartierstaten toegepast. De nummering begint bij de proband met nummer 1 en geeft in elke volgende generatie steeds de vader het dubbele nummer en de moeder het dubbele nummer plus één. De mannelijke voorouders hebben dus altijd een even nummer en de vrouwen een oneven nummer. Hoe hoger de nummering wordt, hoe meer lege kwartieren er zullen voorkomen. De juiste gegevens zijn dan niet meer te achterhalen.


Bestuurlijke indeling Achtkarspelen 1812 - 1816

De bestuurlijke indeling van de provincies verschilde in de jaren 1812-1816 met die daarvoor en daarna. De grietenijen (gemeenten) waren toen opgeheven en daarvoor in de plaats kwamen de veel kleinere mairieën. Zo kwamen in Friesland voor de opgeheven grietenij Achtkarspelen in 1812 een drietal mairieën in de plaats, te weten: Buitenpost (met de dorpen Buitenpost, Lutjepost, Twijzel en Kooten), Augustinusga (met de dorpen Augustinusga, Drogeham, Gerkesklooster, Stroobos, Harkema-Opeinde en Buweklooster) en Surhuizum (met de dorpen Surhuizum en Surhuisterveen). Volgens de nieuwe bestuurlijke en rechterlijke indeling lagen deze mairieën (ook genoemd gemeenten of communes) in het kanton Buitenpost, arrondissement Leeuwarden. In deze opsomming zal men Rottevalle missen. Vanouds lagen de huizen over drie grietenijen verspreid, n.l. Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en Smallingerland, maar in 1812 kwam het dorp te ressorteren onder de mairie Oudega. Boelenslaan (Surhuisterveensterheide) ontstond pas in 1921. Daarvoor behoorde het bij Surhuisterveen. Twijzelerheide maakte zich rond die tijd los van Twijzel en Kooten ging (1959) Kootstertille heten. Lutjepost werd bij Buitenpost gevoegd.

 

Op zoek naar voorouders?

Als U meer wilt weten over Uw voorouders dan kan een stamboomonderzoeker U behulpzaam zijn. Martinus Jongsma uit Surhuisterveen heeft ongeveer 1.000.000 genealogische gegevens in de computer. De verzameling bevat vooral gegevens van personen uit Achtkarspelen, maar ook uit Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a., Dantumadeel en Grootegast. Uitgebreid onderzoek in de archieven van Tresoar te Leeuwarden, het Rijksarchief te Groningen en/of de gemeentelijke archieven van Friesland wordt verricht op basis van onkostenvergoeding. Mail indien U belangstelling hebt voor het maken van een stamboom (kwartierstaat) in boekvorm van Uw voorouders.


Het nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wybes

 


Voorouders uit Noordoost Friesland
o.a. Bouwer, Faber en vele anderen
door M. Jongsma
Formaat 17 x 24 cm
480 pagina 's
gena
aid gebonden met goudopdruk op harde kaft
Jelmer Roelofs, de stamvader, moet ca. 1640 geboren zijn (zie Rechterlijke Archieven Kollumerland), als hij en zijn vrouw, wonende te Westergeest, een huis, met recht van stem, kopen. Slechts 1 kind bekend: Roelof Jelmers, die trouwde met Aafke Jaspers. Dit echtpaar kreeg tenminste 2 kinderen: Jelmer en Jasper.
Uit het nageslacht van Jelmer komt uiteindelijk de Zwaagwesteinder familie van Fokke Johannes Visser en zijn vrouw Grietje Roelofs Westra. Een groot nageslacht, vooral Van Kammen en Visser, blijft vooral in Zwaagwesteinde wonen.
De eerder genoemde Jasper trouwt met Sjoerdtje Michiels uit Kollum. Dit echtpaar, wonende te Westergeest, krijgt 6 kinderen. Het nageslacht van 3 van hen wordt intensief gevolgt.
Aafke Jaspers trouwt Wybren Aukes. Nakomelingen: Van Boerum en Damsma.
Roelof Jaspers trouwt Grietje Harmens. Nazaten: o.a. Wiersma en Kloostra.
Jasper Roelofs trouwt Sjoerdtje Michiels. Kind: Migchiel Jaspers die trouwt met Renskje Fokkes uit Rottevalle. Nageslacht: Bouwer, Faber, De Vries.
Meer veel voorkomende namen: De Beer, Dijkstra, Elzinga, De Groot, Honderd, Hovinga, Van Kammen, Kanger, Mulder, Ongersma, Postma, Sijens, Vogelzang, e.a.

HET BOEK IS UITVERKOCHT.

 

De Jongsma’s (in bewerking)

In 1975 verscheen het boek “De Jongsma’s” door W.T. en E. Vleer. Daarin zijn genealogieën opgenomen van de diverse families Jongsma, die overigens geen van allen aan elkaar verwant zijn. De inhoud van “De Jongsma’s” is onnauwkeurig en is inmiddels niet meer up-to-date.
De familienaam Jongsma werd in 1811 door zeker 46 personen, geheel onafhankelijk van elkaar, aangenomen (zie hieronder). De naam kwam het meeste voor in het Oosten van Friesland, de Friese Wouden, met name in het dorp Ureterp. Het decreet van keizer Napoleon in augustus 1811 was er de oorzaak van dat in december 1811 en januari 1812 vele familienamen onder protest werden gekozen. Vaak was er grote onverschilligheid m.b.t. deze Franse maatregel, De naam Jongsma betekent "zoon van" of "afkomstig van jong".Dus: zoon van de jongste of zoon van de jonge. Slechts 1 familie voerde de naam al voor 1811, zelfs al in de 17e eeuw. Dat waren de Leeuwarder goud- en zilversmeden Jongsma. Van deze familie vinden we heden weinig terug in de bronnen. In de Verenigde Staten van Amerika wonen ook vele families Jongsma. Velen van hen emigreerden rond 1900 en veranderden de familienaam in Yongsma, Youngsma of Youngsman.
Hiernaast (rechterzijde) zijn  de diverse stammen opgenomen. Die worden regelmatig bijgewerkt.

Voor aanvullingen en/of verbeteringen houd ik mij ten zeerste aanbevolen.

 

“TUSSEN OMLOOP EN KOSTVERLOREN – DE DRIEROEDE IN WOORD EN BEELD”. (UITVERKOCHT)

Dat is de titel van het boek dat inmiddels is verschenen, geschreven door amateurhistoricus en oud-bewoner van de streek Martinus Jongsma. Het bevat veel gegevens van de bewoners van de Drieroede onder Boelenslaan van bijna 100 jaar geleden, verlucht met vele zwart/wit- en kleurenfoto’s. Wat hadden ze op hun kerfstok? Hoe haalden ze de pers nog meer? Wat hadden ze zoal te koop? Waren het feestvierders? Het boek geeft antwoord op die vragen. Ook zijn de stambomen (kwartierstaten) van ruim twintig families opgenomen.

De Surhuisterveensterheide omvatte de Bovenheide en de Benedenheide. Het laatstgenoemde gebied werd voor een deel ook wel Kostverloren genoemd. Daartussen lag de kom van het dorp, dat vanaf 1921 Boelenslaan is gaan heten. De Bovenheide lag ten noorden van het dorp. De Benedenheide werd vanaf ca. 1900 Drieroede genoemd en vanaf 1963 heette het noordoostelijke deel Warreboslaan en het zuidwestelijke deel De Trije Roeden.

Van de Benedenheide en zijn bewoners is niet veel geschreven materiaal beschikbaar. Folkert Bruining (98 jaar inmiddels!) heeft ook aan de Drieroede gewoond en kon zich nog aardig wat bewonersgeschiedenis herinneren. Het maakte een reconstructie gemakkelijker.

Het boek “Tussen Omloop en Kostverloren” kost 20 euro. U kunt een exemplaar reserveren door een persoonlijk bericht via Facebook te sturen of even te bellen: 0512-362xxx. Een email zenden kan ook. Vermeld wel naam, adres en telefoonnummer.

Juni 2021.

tussen omloop en kostverloren

Hits: 550133
Web Analytics